Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1. Tema vatten och miljö ht 13 åk 8

Skapad 2013-08-29 11:58 i Strandskolan Tyresö
Under den här perioden kommer vi att arbeta med bland annat syror och baser, kretslopp, vattenrening samt olika miljöeffekter såsom växthuseffekten, försurning och övergödning.
Grundskola 8 Biologi Kemi
Under den här perioden kommer vi att arbeta med bland annat syror och baser, kretslopp, vattenrening samt olika miljöeffekter såsom växthuseffekten, försurning och övergödning.

Innehåll

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

3. Innehåll i undervisningen - Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

4. Moment

 • Syror och baser
  Luft, mark och vatten
  Vattenrening
  Kretslopp
  Försurning
  Växthuseffekten
  Ozon
  Övergödning
  Hållbar utveckling

5 Arbetssätt

Vi kommer i huvudsak att använda oss av innehållet i KemiDirekt s. 44 - 79 och s. 190 - 211.

Undervisningen kommer att bestå av laborationer, genomgångar, övningsuppgifter och filmer.

6. Bedömning

Till grund för bedömningen ligger lektionsarbetet, (laborationer, diskussioner och arbetsuppgifter). Vi kommer också att ha ett prov samt en skrivuppgift. Skrivuppgiften kommer att sambedömas med svenskan.

Matriser

Bi Ke
Tyresö Biologi år 7-9 (Ny med F-kolumn ht-12)

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Natur och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven beskriver **enkelt** identifierbara ekologiska samband och **ger exempel** på energiflöden och kretslopp.
Eleven beskriver **förhållandevis komplexa** ekologiska samband och **förklarar och visar på samband kring** energiflöden och kretslopp.
Eleven beskriver **komplexa** ekologiska samband och **förklarar** och **generaliserar kring** energiflöden och kretslopp.
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och **visar på fördelar och begränsningar hos** några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och **visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos** några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Bi Ke
Tyresö Kemi år 7-9 (Ny med F-kolumn ht-12)

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, **ändamålsenligt och effektivt sätt**.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna
Eleven drar **enkla** slutsatser med **viss** koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven drar **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven drar då **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven gör **enkla** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har **grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
Eleven har **goda** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
Eleven visar sina kunskaper genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att **förklara** och **visa på samband** inom dessa med **relativt god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att **förklara** och **visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten i naturen.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten i naturen.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten i naturen.
Eleven visar på **enkelt identifierbara** kemiska samband i naturen.
Eleven visar på **förhållandevis komplexa** kemiska samband i naturen.
Eleven visar på **komplexa** kemiska samband i naturen.
Vardagen och samhället
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö hälsa och samhället.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhället
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhället.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **enkelt identifierbara** samband och ger **exempel** på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **komplexa** samband och **förklarar** och **visar på samband mellan** energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **komplexa** samband och **förklarar** och **generaliserar kring** energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön
Eleven för **enkla och till viss del underbyggda** resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön
Eleven för **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Eleven för **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön
Eleven **visar på** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven **visar på fördelar och begränsningar** hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven **visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar** hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: