Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Tala, skriva och samtala

Skapad 2013-09-01 18:24 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Grundskola 5 Engelska

Engelska - tala, skriva och samtala år 4

Innehåll

Arbetsområde: Tala, skriva och samtala
Tidsperiod: under läsåret

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att utrycka dig muntligt genom exempelvis dialogövningar
 • din förmåga att uttrycka dig skriftligt genom att skriva åldersadekvata texter/meddelanden

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få högläsa texter ur exempelvis läroboken för att öva uttal
 • Du kommer att få läsa texter för att öka ordförrådet
 • Du kommer att få skriva enkla texter och meddelanden
 • Du kommer att få träna på grammatiska strukturer i arbetsbok
 • Du kommer att få sjunga, leka och dramatisera
 • Du kommer att få träna på att prata i par och i grupp samt inför klassen

Bedömningar

Skolans mål är att varje elev:

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att förstå det mesta av innehållet i tydligt talad enkel engelska samt i enkla texter.
 • Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva en enkel text
 • Vi kommer att bedöma din förmåga att föra en enkel dialog

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Matriser

En
Engelska åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Du tar emot respons samt bearbetar och gör enstaka förbättringar av dina texter.
Du tar emot och ger respons samt bearbetar och gör några förbättringar av dina texter.
Du tar emot och ger respons. Du bearbetar och utvecklar dina texter även på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt och sammanhängande.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande.
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger.
Du deltar i samtal och kan bidra till att föra det framåt.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Strategier (skriva, tala, läsa, lyssna)
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du använder dig av någon strategi t.ex. frågar, slår upp ord i textbokens ordlista.
Du använder dig av några olika strategier t.ex. frågar, använder lexikon, dataprogram.
Du använder dig av flera olika strategier t.ex. lexikon i olika medier, prövar att omformulera dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: