👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdom, konflikter och andra aktuella samhällsfrågor

Skapad 2013-09-03 14:05 i Kyrkbyskolan Ale
Planering för ett arbetsområde i samhällskunskap och geografi, som utgår från fattigdomsproblematiken.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
I en globaliserad värld som fört med sig mycket gott, blir också problemen detta medför mycket tydligare. Dagligen tar vi i media del konflikter, problem och misär som pågår runt omkring oss. Och kanske slår det oss ibland att det verkar som om att allt hänger samman på något mystiskt sätt, men hur? I detta arbetsområde skall vi arbeta med ämnena samhällskunskap och geografi, men oundvikligen beröra vissa andra ämnen i vårt arbete med konflikter, fattigdom, samhällsfrågor, FN och en del annat.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att utgå från det digitala läromedlet Digilär, i vårt arbete i samhällskunskaå och geografi. Vi kommer till detta använda oss av FN:s "milleniemål" och andra nätsidor. Självklart kommer en hel del av undervisningen bestå i genomgångar och diskussioner. Vi kommer även att se och arbeta med filmen "Blood Diamond" som berör stora delar av det centrala innehållet i geografi, nämligen sambandet mellan konflikter, fattigdom, befolkning och naturresurser.

Bedömning

Bedömningen kommer att utgå från de aktuella förmågorna i ämnena, såsom att förklara perspektiv, resonera kring orsaker, konsekvenser och lösningar, argumentera för egna ståndpunkter och att analysera möjliga samband mellan bl.a. fattigdom, konflikter, naturresurser och aktuella samhällsfrågor.
Vi kommer att ha ett större skriftligt prov, där dett ingår, men även diskussioner i grupp och klass där förmågorna kan visas. Vi kommer även att jobba med diskussionsfrågor till filmen "Blood Diamond" om berör samband mellan olika faktorer.
Som elev skall man kunna resonera kring dels orsaker till fattigdom, konflikter och händelser, dels konsekvenser och lösningar på problematiken. Man ska även kunna redogöra för egna argument i olika frågor som berör ämnet. Vidare skall man kunna förklara sambandet, d.v.s hur olika faktorer som naturresurser och krig, hänger samman och skapar fattigdom. Eleven ska även kunna redogöra för olika ansvarsområdet och arbetsområden som FN handskas med.

Begrepp

Milleniemål
Bistånd
Handelsavtal
Skuldavskrivning
Absolut fattigdom
Relativ fattigdom
Tredje världen
NIC-länder
Korruption
HIV/AIDS
Malaria
Mänskliga rättigheter
Säkerhetsrådet
Generalsekreterare
Generalförsamlingen
Vetorätt
Demografi
Befolkningsutveckling
Nativitet
Mortalitet
Imigration
Emigration
Befolkningspyramid
BNP/Capita

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Bedömningsmatris Fattigdom/Konflikter

Samhällskunskap

F
E
C
A
Eleven kan föra /...../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /...../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss de
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis sto
välutvecklade väl stor

Geografi

F
E
C
A
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt väl
mycket goda välutvecklade och väl
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för /...../ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur väg in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl