👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla - Matematik år 7 Mönster och tal V. 36 - 41

Skapad 2013-09-05 08:41 i Freinetskolan Hugin Freinet
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1128839681#
Grundskola 7 Matematik
I detta område kommer vi att arbeta med talförståelse och de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området skall du kunna: 
 • se mönster i olika figurer och tal.
 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.
 • jämföra och storleksordna tal.
 • använda olika räknesätt och förstå samband mellan dem.
 • avrunda och göra överslagsberäkningar.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos och efter avslutat kapitel ett prov.
Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundläggande, Blå del - högre mål, Röd del - avancerad

Vecka 36
Tolka mönster (Blå del. sid. 7 - 10 eller Grön del sid. 31)

Vecka 37
Vårt talsystem (Blå del. sid. 11 - 16 eller Grön del sid. 32 - 34)
Röd kurs: Fördjupning (sid. 42)

Vecka 38
De fyra räknesätten (Blå del. sid. 17 - 22 eller Grön del sid. 35 - 37)
Röd kurs: Fördjupning (sid. 43 - 44)

Vecka 39
Blandade räknesätt och avrundning (Blå del. sid. 23 - 27 eller Grön del sid. 38 - 41)
Röd kurs: Fördjupning (sid. 45 - 46)

Vecka 40
Diagnos och repetition.

Vecka 41
Repetition och avslutande test.

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av Mönster och tal

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Talsystemet och prioriteringsreglerna
Se kommentar
Du förstår till viss del hur talsystemet är uppbyggt samt har ibland svårt att välja rätt räknesätt och utföra beräkningar.
Du förstår hur talsystemet är uppbyggt och kan göra beräkningar med positiva heltal och decimaltal. Det kan dock finnas brister när du löser problem med Blandade räknesätt.
Du förstår hur talsystemet är uppbyggt och du har inga problem att göra beräkningar men du kan ha problem och behöver ibland hjälp när det gäller något av räknesätten. Du förstår och kan använda prioriteringsregeln.
Du har mycket god förståelse för hur talsystemet är uppbyggt och har inga som helst problem att göra beräkningar, även med blandade räknesätt.
Tolka resultat
Se kommentar
Du glömmer att kolla eller har svårt att se om dina beräkningar är rimliga.
Resultatet är rimligt men enheten är fel eller saknas. Avrundningar görs för tidigt i uppgiften
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svaret besvarar uppgiftens fråga och är förklarat.
Resultatet är rimligt och dess enhet kan härledas ur beräkningarna. Avrundningar sker på korrekt sätt, dvs i svaret. Svaret kopplas till frågan och det finns slutsatser som det argumenteras för.
Förmåga att förklara
Se kommentar
Du skriver ofta bara svaret på uppgifter och redovisar sällan dina lösningar.
Din redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Din redovisningen är tydlig och du förklarar alla steg i din lösning.
Din redovisning är enkel att följa och förstå. Den är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Den matematiska terminologin är korrekt.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.