👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 teknikanvändning för individ, samhälle och natur

Skapad 2013-09-06 17:51 i Strandskolan Tyresö
Utveckling – Vad tekniken gör – Konstruktion och verkningssätt – Komponenter och system – Tekniken, naturen och samhället
Grundskola 7 Teknik
För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och teknik behandlas. Detta belyser konsekvenser och effekter av en viss teknikanvändning för individ, samhälle och natur. Det kan uppkomma värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser i samband med olika typer av teknikanvändning.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

• Identifiera, analysera tekniska problem, behov, funktion, lösningar och
  ändamålsenlighet. 
• Använda teknikens begrepp och uttrycksformer
• Värdera konsekvenser av olika teknikval
• Analysera teknikens förändring över tid


Centralt innehåll för arbetsområdet

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– Genomföra forskning och undersökningar utifrån givna planering.
– Använda internet och andra media för att lösa uppgiften.
– Redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,
– analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor,
– göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss,
   ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,
– förstå arbetsbeskrivning och ritningar.
– identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de ingående komponenternas inbördes relation och funktion.

Arbetssätt och undervisning

– Gå igenom begrepp och termer som rör ämnets karaktär och uppbyggnad.
– Få faktakunskaper genom digitala media ex. film mm.
– Använda internet för att söka efter fakta.
– Göra projektarbete individuellt eller i grupp utifrån en given planering. 
– Tillverka modell.
– Skriva teknisk rapport.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

– Skriftlig presentation
– Muntlig presentation
– Demonstration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik åk 7-9

F
E
C
A
Tekniska lösningar i vardagen
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå och lösa roblemet.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av tekniska begrepp beskriva hur enkelt olika delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av tekniska begrepp beskriva hur olika delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av tekniska begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå konstruktioner.
Du kan enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå teknikutvecklingen och konstruktionsrbeten.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Föra arbetsprocessen framåt
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att föra arbetsprocessen framåt.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation av arbetet
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med dokumentation av arbetet.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där avsikten i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där avsikten i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där avsikten i arbetet är väl synliggjord.
Tekniska system i samhället
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå tekniska system i samhället.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser av tekniska lösningar
 • Tk
Du kan uppnå målen om Du får hjälp med att förstå problemet och konsekvenser av tekniska lösningar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.