Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Ätrans förskola ht-13

Skapad 2013-09-10 09:47 i Ätrans förskola Falkenberg
Beskrivning av tema äpplet
Förskola
Vi har startat upp ett nytt projekt

Innehåll

Bakgrund

 

Utvärderingen för vt 2013 visar att matematik, naturvetenskap och teknik saknas i dokumentationen, därför väljer vi att lyfta fram följande mål ur Lpfö98/10:
Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
Tema äpplet utgår från barnens intresse för sin närmiljö. Äpplen möter barnen i sin vardag i olika former.

 

 

Syfte

Nyfikenhetsfråga:Vilken naturvetenskap och teknik möter barnen i temat äpplet?
Vi vill att barnen ska bli medvetna om olika naturvetenskapliga begrepp och praktisk få använda olika tekniker. Vi vill också att barnen ska få möjlighet att fördjupa sig i någon fråga som intresserar dem.

Arbetssätt

Hur tänker vi arbeta för att nå målen? Hur börjar vi?
Hur går vi vidare utifrån det? Vad ska vi tänka på?
Det kommer att bli små projekt i temat utifrån barnens intresseområden. Vi börjar med gemensam start, Filuren kommer på besök. Filuren kommer med uppdrag som barnen får lösa gemensamt. Vi ska tänka på att utgå från barnen i planering, dokumentation och reflektion.
Reflektion tillsammans med barnen utifrån följande frågor:
Vad kommer du ihåg?
Hur gjorde du?
Vad var roligast?
Vad var svårast?
Vad har du lärt dig?

Förutsättningar


Temat är ett projekt som pågår under hela verksamheten, alla dagar. Det bygger på barnens intresse. Fokus i dokumentationen ligger på nyfikenhetsfrågan: Vilken naturvetenskap och teknik möter barnen i temat äpplet?
Barnen kommer att arbeta i olika grupper utifrån intresse och utveckling. Personalen ansvarar för olika delar i projektet. Alla ansvarar för dokumentationen.

Mål

 Lpfö98/10:
Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

Verksamhetsmål:
Att få vara sig själv

Kreativa fysiska miljöer

Förtydligande av strävansmålet "att få vara sig själv":
barnet utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och känslor
barnet utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till andra
individens olikheter lyfts fram som något positivt

förtydligande av Målet " kreativa fysiska miljöer"
målet är uppnått när:
miljön inbjuder till lek och fantasi 
miljön erbjuder ett kreativ material som syftar till utveckling och lärande

Uppföljning

Vi har arbetat i mindre projekt med några barn i taget. I dessa projekt har barnen samverkat i olika grupper och fått lära av varandra. Vi utgick från ett äpple och barnens tankar kring vad man kan göra av äpplen. Äppelmos blev ett projekt som flertalet av barnen deltog i. Alla barnen hade tankar om hur man gör äppelmos och fick genomföra projektet på sitt eget vis. Andra projekt har varit äppeltryck och skapa i lera. Genom att vi har utgått från barnens tankar och hypoteser har vi visat tillit till deras förmåga. Barnen har varit delaktiga i dokumentationen genom att göra ett dokumentationsträd där barnen själva klistrat upp vad de vill visa. Äppeltemat har även vävts in i morgonmöten och på vilan där vi pratat, sjungit, berättat sagor och ramsat kring äpplen och på så sätt utmanat barnens matematiska tänkande och deras språk och kommunikation. Barnens lärande har blivit synligt genom att de fått reflektera både enskilt och i grupp. De har fått använda sig av olika tekniska apparater som tex olika köksredskap att dela, skala och mosa med. I de skapande projekten har barnen mött olika tekniker att måla och skapa i lera. Naturvetenskap har blivit ett naturligt inslag i de olika projekten, ex vad händer när vi kokar äpplen, vad är ånga mm. Det har varit många tillfällen att reflektera kring matematiska begrepp, antal, form, mängd och volym. Barnen har använt skriftspråk när de har namnat sina alster, gjort kokböcker, dokumenterat på äppelträdet etc. De uppmärksammar bokstäver i både ute och innemiljön. 

Samverkan med föräldrarna har skett genom daglig kontakt vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal samt familjekväll. 

 

utveckling

Dokumentationen behöver ständigt utvecklas. Vi tänker fortsätta med unikum och där öppna upp för barn och vårdnadshavare. Vi behöver förbättra våra metoder att dokumentera det enskilda barnets lärande. Till våren behöver vi utarbeta ett samarbete med förskoleklassen för att få en bra övergång för barnen.

Lyfta in språkplanen i nästa projektbeskrivning.

utvärdering

 Vårt förhållningssätt har bidragit till att barnen visar tillit till sin egen förmåga. När vi började höstens tema visste vi inte vart det skulle leda. Barnen har visat vägen och vi pedagoger har varit lyhörda och flexibla i vårt förhållande till tankar. Ett exempel är hur vårt dokumentationsträd vuxit fram. Pedagogerna hade tankar om hur det skulle kunna se ut men barnen har själva fått skapa det på sitt sätt. Resultatet blev ett träd där vi kan följa verksamheten utifrån barnens perspektiv. För det systematiska kvalitetsarbetet har vi använt oss av bloggen i unikum. Vi ser fördelar med att samla allt på ett ställe där alla kan ta del av det och verktyget är lättillgängligt. Eftersom det är ett nytt verktyg för oss har det dagit tid att sätta sig in i det och vi har stött på vissa svårigheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: