Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minecraft på Kronan

Skapad 2013-10-07 12:34 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Pedagogisk planering om Minecraft i undervisningen. Samarbete med Trollhättans Stad inför byggnationen av området Knorren.
Grundskola 1 – 9 Bild Svenska som andraspråk Biologi Kemi Fysik Samhällskunskap Religionskunskap Geografi Historia NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Matematik Teknik
Du ska få spela Minecraft för att utveckla förmågor inom olika ämnen.

Innehåll

Syftet med projektet

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur en stadsdel planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Ett av verksamhetsmålen för Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättans Stad är att bidra till ett ökat  intresse för frågor inom stadsbyggande, arkitektur och samhällsutveckling hos barn, ungdomar och vuxna.

Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för den framtida staden syftar projektet till att hitta nya former för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället.
Genom att använda Minecraft, ett spel som många barn och ungdomar spelar på sin fritid tar man tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att skapa en lustfylld och motiverande undervisning.

 

-          Bygga en stadsdel i Trollhättan i spelet Minecraft

-          Pröva nya former för inflytande och delaktighet.

-          Pröva och utveckla nya former för undervisning.

-          Ca 60 elever ska delta i projektet under ett läsår.

-          Projektet redovisas för vårdnadshavare. Politiker och media bjuds in.

 

Förmågor

Förmågorna eleverna utvecklar är desamma oavsett årskurs.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Varje årskurs kopplar sitt centrala innehåll i sin mer detaljerade PP.

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med programvaran Minecraft Education.
 • Platsbesök på Knorren.
 • Miniseminarier och workshops för att utveckla förståelse och kunskap som behövs för att utföra uppgiften.
 • Undervisningen är ämnesövergripande och entreprenöriell och utgår från elevernas tankar och idéer i kreativa och skapande processer.

 • Byggandet med klossar för att skapa rumsuppfattning.
 • Digitala och tekniska lärprocesser.

 • Stadsvandring.
 • Möten med vårdnadshavarna.
 • Eleverna ska kunna kommunicera sina idéer och motivera sina val.
 • Eleverna ska dokumentera processen.
 • Samarbete med N3.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: