Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - från jägare-samlare till stadsbo. De första människorna och civilsationens början.

Skapad 2013-10-15 10:45 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för arbetsområde Forntiden - från jägare-samlare till stadsbo, år 7
Grundskola 7 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Historia

Under vårterminens första veckor kommer eleverna i årskurs 7 att läsa människans tidiga historia, från förhistorisk tid fram till den första stora civilisationen i Sumer, Mesopotamien. De kommer även att fördjupa sig i forntida kulturer som Egypten, perserriket samt Fenicien - kulturer som på olika sätt satt avtryck i historien och påverkat den.

Innehåll

Arbetsgång

Arbetssätt: Gemensamma lektionsgenomgångar, diskussioner, egna arbetsuppgifter och film. Dessutom ett större grupparbete som redovisas muntligt och diskuteras gemensamt i klassen.

Material: Läroboken Historia utkik 7-9, s. 10-27, kartor, film samt gruppredovisningar

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

    Hi    använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi    kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi    reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
    Hi    använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

I arbetsområdet Forntiden ska du få möjlighet att utveckla:

    din förmåga att göra jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling,
    din förmåga att med hjälp av historiskt källmaterial se vad källorna kan berätta för oss om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor,
    din förmåga att förstå hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar, och
    din förmåga att förstå och använda historiska begrepp/ord

Matriser

Hi Re Sv Sh
Människans tidigaste historia - från jägare till stadsbo

Bedömningsmatris - kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förhistorien
Förstå att utvecklingen från förmänniskor till vår tids människotyp har påverkats av de miljöer där människorna vistats
Redogör bristfälligt eller inte alls för levnadssätt
Kan berätta några enkla fakta om levnadssätt bland förmänniskor och förhistoriska människor
Visar med exempel hur sättet att skaffa mat påverkade samhällets sätt att fungera bland jägarfolken
Reflekterar kring sambanden mellan de krav som livsuppehället ställde samt människornas och förmänniskornas utseende och levnadssätt
Förstå betydelsen av några stora uppfinningar och upptäckter (innovationer) under förhistorien, t.ex. att använda eld, tillverka redskap och odla jorden, och hur dessa förändringar påverkat människornas levnadssätt och samhällen
Redogör bristfälligt eller inte alls för betydelsen av några upptäckter eller redskap
Kan redogöra för några fakta om upptäckten av åkerbruket, elden och redskapstillverkning
Beskriver förhållandet mellan införandet av jordbruk och uppkomsten av bofasthet, krig och förändrade könsroller
Reflekterar kring sambanden mellan de krav som livsuppehället ställde samt människornas och förmänniskornas färdigheter och levnadssätt
Flodkulturerna
Förstå varför de första civilisationerna växte fram i bördiga flodområden och kunna ge exempel på hur civilisationen påverkade levnadssätt och samhälle
Kan inte namnge, tidsbestämma eller placera ut geografiskt på en karta
Kan namnge och något så när tidsbestämma och på en karta peka ut de flodkulturer som studerats
Förklara varför floderna hade sådan stor betydelse för utvecklingen av de första civilisationerna
Kan med flera exempel från flodkulturernas tid resonera om överskottsproduktionens betydelse för civilisationens utveckling steg för steg
Känna till grundläggande fakta om någon av forntidens flodkulturer, t.ex. deras geografiska läge, tid, innovationer och utveckling
Kan inte berätta eller har missförstått saker om levnads-förhållanden eller innovationer i flodkulturerna
Kan berätta något om levnads-förhållanden i de studerade civilisationerna och ge exempel på några viktiga innovationer i flodkulturerna
Förklarar hur några exempel på innovationer kom till i Sumer och Egypten, varför de bostatte sig vid floder och annat som rör de tidiga samhällenas utveckling.
Kan resonera och analysera på en högre nivå för konsekvenser (fördelar, nackdelar etc) med människans förändrade livsvillkor
Terminologi
Ordförståelse
Visar inte att man tillägnat sig någon större begreppsförståelse
Kunna förklara begrepp som t.ex. civilisation, överskottsproduktion, självhushållning, byteshushållning, arrende m. fl.
Kan använda några/flertalet av begreppen och förstår dem i sitt sammanhang.
Använder begreppen på ett naturligt sätt när eleven talar och skriver, har inlemmat orden i sitt eget språkbruk på ett bra sätt.

Redovisning i grupp - muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning till avslutning
I I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så att det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte att hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Jag var så pass säker att jag kunde vika ut mig på sidospår utan att förståelsen gick förlorad (tex. berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Språk, ord och begrepp
Ditt eget eller "bokens" språk? Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet
Använder svåra ord, kan inte förklara dem. Mycket innantillläsning. Osäker på innehållet
Lite innantill, men kan också tala lite friare om sitt ämne. Använder inte så mycket svåra ord, kan förklara något sånär vad som menas.
Talade med viss säkerhet och inte så mycket innantill. Kunde förklara eventuella svåra ord som användes.
Redovisade med flyt och säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: