👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 3

Skapad 2013-10-25 08:39 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Undervisning

I våra klassråd, i redovisningar från elevråd och självförvaltningsråd lär vi oss hur möten brukar organiseras och genomföras. 
Varje vecka arbetar vi med nyheter från   Lilla aktuellt. Vi diskuterar mänskliga rättigheter och vad det kan innebära för dig.
Vi samtalar om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Vi drar paralleller till närområdet och pratar om hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 

Vi arbetar utifrån enkel information i olika medier och diskuterar aktuella elevnära samhällsfrågor. 

Vi diskuterar hur människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Varje höst har vi FN-tema där vi fördjupar oss i mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.Vi arbetar också med att beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

Vi söker information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och sammanställer resultaten på olika sätt.

I vårt historiatema arbetar vi med istiden, stenåldern (ht), bronsåldern och järnålder (vt).

I arbetet med istiden lär vi oss hur man kan iaktta spår av hur isen format naturen bl.a. genom att gå ut och upptäcka vad vi hittar i vårt närområde. 
Vi lär oss mer om människors levnadsvillkor under de olika perioderna.
Vi gör jämförelser mellan livet förr och nu utifrån berättelser och olika skildringar.

När vi arbetar med järnåldern lär vi oss också några berättelser om gudar och hjältar i olika myter från nordiska mytologin. 

På religionen arbetar vi även med islam, judendom och kristendom. Vi samarbetar då även med personal från Jakobs kyrka och besöker även kyrkan. Vi samarbetar också med modersmålslärare som berättar för oss hur det är att vara praktiserande muslim. Vi utgår ifrån några högtider, symboler och berättelser från kristendomen, islam och judendomen.

Under höstterminen läser vi boken Pojken och tigern. Då lär vi oss mer om Sveriges geografi med hjälp av kartan. Under vårterminen fördjupar vi oss i vårt landskap Hälsingland.

Syfte

Centralt innehåll

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

- Visa i klassdiskussioner att du har kunskaper om några mänskliga rättigheter och att du kan ge exempel på vad det kan innebära för dig.

- Samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

- Beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

-  Beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar i närområdet.

- Ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

- Beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

- Identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

- Ge då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

- Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån berättelser och olika skildringar. 

- Beskriva eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.

- Ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser i människans tidiga historia.

- Använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

- Delta i samtal om elevnära livsfrågor.

-  Kan beskriva några platser för religionsutövning och ge exempel på några högtider, symboler och berättelser från kristendomen, islam och judendomen.

- Kan återge några berättelser ur Bibeln, samt berättelser om gudar och hjältar i olika myter från nordiska mytologin. 

- Kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

- Kan söka information om samhället och naturen genom t.ex. enkla intervjuer, observationer och mätningar, och sammanställa resultaten så att innehållet blir tydligt.

- Kan använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn på betydelsefulla platser för eleven .

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3