Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2013-10-29 13:34 i Bruksskolan Munkedal
Forntiden planering i svenska och hist
Grundskola 3 Svenska Historia

Hembygdens historia och forntiden. Planering i historia och svenska år 3 Läsåret 2016 - 2017

Innehåll

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Mål:

*att känna till något om hembygdens historia

*att ge exempel på hur människor levde under forntiden

*att jämföra mellan livet förr och nu

*att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen

*att använda tidslinje och tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern

*att söka information om forntiden från olika källor och värdera dessa

*att berätta eller visa hur några föremål har förändrats från  forntid till nutid

*att namnge några djur som levde under forntiden

*att skriva faktatexter och återge grundläggande ämnesspecifik information.

*att kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Arbetssätt:

Vi gör studiebesök på Kaserna hembygdsgård och Gamla bruket.

 Vi gör studiebesök på Önnebacka hembygdsmuseum.

Vi gör jämförelser och beskriver det genom att använda begreppen dåtid, nutid och framtid.

Vi samlar fakta från studiebesök, böcker och filmer och tränar att kritiskt värdera informationen.

Vi tittar på spår i naturen.

Vi studerar fossil och stenar. 

Vi gör studiebesök på Vitlycke hällristningsmuseum.

Vi läser, skriver, ritar, lyssnar och samtalar.

Vi läser och diskuterar Vargbröder.

Matriser

Hi Sv

Bedömning

Du kan delta när vi samtalar och ser på filmer och föremål och läser i böcker
Du kan skriva faktatexter som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp.
Du deltar när vi besöker Vitlycke hällristningsmuseum.
Du kan välja ut ett föremål och beskriva det genom att använda begreppen nutid, dåtid och framtid.
Du kan rita bilder som anpassas till den text som du skrivit och förstärker budskapet i texten.
Du kan lyssna till och samtala om Vargbröder.
Du kan kritiskt värdera information från olika källor.
Du kan ge exempel på hur människor levde under forntiden.
Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan använda begreppen tidslinje, stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Du kan namnge några djur som levde under forntiden.
Du kan delta i studiebesök på Önnebacka hembygdsmuseum, Gamla bruket och på Kaserna hembygdsgård.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: