👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten i olika former

Skapad 2013-10-29 18:47 i Östra Karups skola Båstad
Kemihistoria, atomer och molekyler. Partikelmodell - partiklars rörelser som förklaring till vatten som fast, flytande, gasform och stearin som fast, flytande, gasform. Vattnets egenskaper och kretslopp.
Grundskola 4 – 5 Kemi
I det här arbetsområdet ska du lära dig mer om det livsviktiga vattnet.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

* Kunna planera, utföra, dokumentera och utvärdera en undersökning.
* Kunna samtala om och vara med och diskutera olika resultat.
* Kunna laborera på ett säkert sätt.
* Kunna förstå och använda ord och begrepp.
* Känna till hur atomer ingår i kretslopp och att de är inte kan förstöras.
* Kunna skilja mellan begreppen fast, flytande, gasform.
* Kunna förklara vattnets kretslopp.

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att
* utföra laborationer på ett säkert sätt efter givna instruktioner.
* samtala, jämföra och tolka resultatet i en undersökning och dra en slutsats efter det.
* dokumentera en undersökning med bild och text.
* redogöra för partiklarnas (molekylernas) rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform (partikelmodell).
* förklara vattnets kretslopp.
* redogöra för vilken användning man kan ha av vattnet i dess olika former.

Så här kommer vi att arbeta för att lära mer om vatten

* Läsa faktatexter, se film, lärarledd undervisning
* Systematiska undersökningar
* Dokumentation i bild och text.
* Redovisning och diskussion av olika resultat.

Lgr11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vatten i olika former

Med stöd av vuxen
Novis
Gesäll
Mästare
Aspekt 1
Planera och genomföra en systematisk undersökning
...kan du ställa frågor, planera och genomföra systematiska undersökningar. ....använder du utrustning på ett fungerande och säkert sätt. ..... kan du jämföra resultat och se likheter och skillnader och vad det kan bero på. .....kan du bidra med förslag på hur undersökningen kan förbättras. .... dokumenterar du undersökningen i text och bild.
Tillsammans med andra kan du ställa frågor, planera och genomföra systematiska undersökningar. För det mesta använder du utrustning på ett fungerande och säkert sätt. Du kan jämföra resultat och se likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du kan bidra med förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du dokumenterar undersökningen i text och bild.
Du kan ställa enkla frågor, planera och genomföra systematiska undersökningar. Du använder utrustning på ett fungerande och säkert sätt. Du kan jämföra resultat och resonerar utvecklat om likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du dokumenterar undersökningen på ett utvecklat sätt i text och bild.
Du kan ställa enkla frågor, planera och genomföra systematiska undersökningar. Du använder utrustning rätt och effektivt. Du kan jämföra resultat och resonerar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du dokumenterar undersökningen på ett välutvecklat sätt i text och bild.
Ny aspekt
Använda och förstå ord och begrepp
.... använder du en del ämnesord när du på ett enkelt sätt resonerar om vattnets egenskaper. ....resonerar du på ett enkelt sätt om vatten och hållbar utveckling.
Du använder en del ämnesord när du på ett enkelt sätt resonerar om vattnets egenskaper och hållbar utveckling.
Du använder ämnesord när du på ett utvecklat sätt resonerar om vattnets egenskaper och hållbar utveckling.
Du använder ämnesord korrekt när du på ett välutvecklat sätt resonerar om vattnets egenskaper och hållbar utveckling.
Ny aspekt
Söka och använda naturvetenskaplig information
....kan du söka information från olika källor och resonerar på ett enkelt sätt om källans användbarhet. ....kan du till viss del använda informationen i samtal och skrift.
Du kan söka information från olika källor och resonerar på ett enkelt sätt om källans användbarhet. Du kan till viss del använda informationen i samtal och skrift.
Du kan söka information från olika källor och resonerar på ett utvecklat sätt om källans användbarhet. Du kan använda informationen i samtal och skrift.
Du kan söka information från olika källor och resonerar på ett välutvecklat sätt om källans användbarhet. Du kan använda informationen i samtal och skrift.