👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosatexter

Skapad 2014-01-08 10:18 i Landvetterskolan Härryda
Världen är full av texter och där sakprosans texter är viktiga på många sätt. De hjälper oss att förstå det som händer i samhället och håller oss uppdaterade och informerade. De undervisar oss också om det som finns i vår omvärld.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med olika sakprosatexter. Sakprosan finns ständigt runt omkring oss i vår vardag - det är morgontidningens nyhetsartiklar, insändare, blogginlägg, reportage, manualer, reklamannonser, läroböcker i skolan och den lilla informationstexten på mjölkpaketet är bara några exempel.

Innehåll

Undervisningens innehåll och uppgifter

Under det här arbetsområdet kommer ni att lära er mer om sakprosa. Vi kommer läsa om dessa olika texter samt att ni även kommer att få skriva dessa typer av texter. 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig:

 • vad som är utmärkande för sakprosatexter.
 • lära dig hur man tar ut det viktigaste i en text.
 • veta vad som kännetecknar sammanfattningar och referat
 • bekanta dig med tidningarnas vanligaste texter.
 • kunskaper om tidningstexternas syfte, uppbyggnad och funktion
 • veta vad som kännetecknar; nyhetsartikel, notis och reportage.
 • skriva ett reportage om er PRAO-period 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Sakprosa

Referat

Nyhetsartikel

Notis

Reportage

 

Uppgifter

 • Nyhetsartikel

 • Reportage min PRAO-plats

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för kunskapskraven i svenska åk 7-9

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter
med flyt
med gott flyt
med mycket gott flyt
(forts) Eleven kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett ändamålsenligt sätt,
ändamålsenligt och effektivt sätt
Elevens visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) om budskap i olika verk som är
tydligt framträdande
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda
Eleven kan med kopplingar till verkets upphovsman föra resonemang som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven drar slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dessa slutsatser är
till viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
väl underbyggda

Skriva

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan skriva texter med
med viss språklig variation,
relativt god språklig variation,
god språklig variation,
(forts) där textbindingen är
enkel
utvecklad
välutvecklad
(forts) samt anpassningen till texttyp, språkliga normer och strukturer är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Urvalet är
avgränsat
relativt varierat
varierat
(forts) och för då resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
(forts) på ett språk som är
enkelt
utvecklat
välutvecklat
(forts) samt struktur, citat och källhänvisningar är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
(forts) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett
i huvudsak fungerande sätt.
fungerande sätt
väl fungerande sätt