Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa

Skapad 2014-01-09 10:32 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva i livet.

Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott&Hälsa är en tillgång för båsde individen och samhället.

Innehåll

Syfte

Att väcka intresse och nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter hos eleverna  genom att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörekleaktiviteter.
Att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att elverna utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

Grundläggande är att idrottsundervisningen ska utformas så att alla elever ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. Dessutom är målet med undervisningen att eleven ska bli intresserad och nyfiken av motion och träning.

 Eleven ska utvecklas både fysiskt (styrka, snabbhet, rörlighet, koordination, kondition etc.), psykiskt (inställning, uppförande, medvetande etc.), socialt (samarbete i olika grupper, visa förståelse för oliheter.

 Eleven ska bli medveten om vad som är bra för sin hälsa. T.ex. genom kunskap om kost, sömn, vila, olika fysiska aktiviteter etc.).

 Eleven ska utveckla sin rörelseförmåga (t.ex. smidighet, teknik osv. inom olika aktiviteter).

 Eleven ska själv kunna ansvara för planering och genomförande av motion och träning.

 Eleven ska få utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.

Mål, som man enligt kursplanen, ska ha uppnått i slutet av åk. 9.

Arbetssätt

    • Praktiskt utövande (alla fysiska aktiviteter vi genomför under lektionstid)

    • Teori (Genomgångar, spelregler, taktik, etc.)

    • Skriftliga uppgifter (Hemuppgifter, skriftliga tankar kring egen träning, etc.

    • Eleven kan ansvara för en egen lektion (Skriftligt planeras en egen lektion, genomförs och utvärderas)

 

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk. 7-9 Liljeborgskolan

Förmågor/kunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organisatorisk förmåga
-ledarskap -egen träning
Kan planera och genomföra enklare aktiviteter under lektionstid.
Kan vid behov hjälpa till som funktionär samt kan genom sitt agerande inverka poitivt på aktiviteten.
Kan anpassa planering, organisation och ledarskap till en grupp och en aktivitet. Kan improvisera och också reflektera över och utvärdera detta genomförande.
Förståelse för ämnet
Förståelse för ämnet, sig själv/sin egen utveckling.
Ett aktivit och positivt deltagande utifrån sin förutsättningar under lektionstid.
Klarar av att hantera motgångar. Kan samarbeta och visar respekt och hänsyn för individens olika förutsättningar.
Reflekterar över sin hälsa och visar på möjligheter att utveckla sig själv som individ ur ett hälsoperspektiv.
Styrka
Har baskunskaper om kroppens muskler och kan genomföra enkla styrkeövningar.
Har en god styrka och klarar av att med relativt väl utförda rörelser i olika typer av styrketräning och visar prov på en god lyftteknik.
Har en utmärkt styrka . Visar förståelse för vinsten av att besitta en bra styrka samt visar även förståelse för hur denna kan påverkas. Visa prov på ett utmärkt röreslemönster inom i stort sätt alla styrkeövningar.
Redskapsgymnastik
Rörlighetsträning: -Matta, Bom, Plint, Räck, Lodlinor, Barr, Trampett
Provar på med skiftande resultat att göra basövningar i olika redskap.
Visar en vilja att utveckla teknikerna inom redskapsgymnastikenoch kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador som förknipas med vissa övningar.
Behärskar de flesta tekniker inom redskapsgymnastik och visa sig vara båda välkoordinerad och besitta/visa en utmärkt rörlighet.
Friidrott
-Sprint, Hopp, Kast/Stöt
Provat på att utveckla sin teknik inom några friidrottsgrenar.
Har tillägnat sig teknikerna inom någon/några friidrottsgrenar. Använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid genomförandet.
Behärskar teknikerna inom de flesta friidrottsgrenar och uppnår goda resultat utifrån sina förutsättningar. Träna målmedvetet för att förbättra sig.
Simning
-LHR + ABC
Kan simma 200m varav 50m ryggsim, samt återge grundläggande delar i ABC.
Eleven simmar obehindrat samt kan visa en relativt god vattenvana. Kan hantera nödsituationer i och vid vatten med vissa redskap t.ex förlängda arm, .
Eleven kan simma obehindrat samt visar en mycket god vattenvana. Eleven klarar av att livrädda en docka.

KONDITION-TEST/BEEP-TEST

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mätmetoder
Har vetskap om någon testmetod som mäter kondition
Förstår att kondition kan mätas på olika sätt och att olika mätmetoder har sina för- resp nackdelar
Genomför beeptestet och har förståelse för att just detta test gynnar resp missgynnar vissa personer som hade kunnat få ett annat värde med en annan testmetod
Analys och resultat
Analyserar och jämför sina resultat med sina egna värden
Analyserar och jämför sina resultat från en tidpunkt till en annan
Förstår vad som påverkar kondition, dvs hur den kan förbättras resp försämras
Samtal och begrepp
Samtalar om förutsättningarna kring testet.
Samtalar om och förstår när, var och hur man kan använda dessa test
Kan granska och resonera om och kring test och resultat
Kondition-Förståesle
Eleven visar förståelse för vad kondition är och hur denna kan mätas. Har en grundkondition och deltar regelbundet i mindre konditionskrävande aktiviteter.
Eleven visar förståelse för hela processen (test-träning-nytt jämförande test). Kan utifrån sina förutsättningar prestera goda resultat i konditiontest och deltar regelbundet i konditionskrävande moment.
Eleven reflekterar över sin kondition och visar förståelse för hur den kan påverkas. Har utmärkt kondition utifrån sina förutsättningar och presterar fina resultat i konditionskrävande moment.

ORIENTERING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att orientera
Eleven kan med viss säkerhet orientera och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i kända och okända miljöer genom att använda olika hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i kända och okända miljöer genom att använda olika tekniker inom orienteringen som att "passa" kartan, göra avståndsbedömningar samt rimliga vägval.

BOLLSPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
spelförståelse
Du förstår spelets ide och är delaktig (tar aktiv del i spellandet).
Du söker och tar position så att du är spelbar för en passning.
Du anpassar din position på planen efter om med-eller motståndare har bollen. I försvarsspelet tar du rätt position vid markering av motståndare- i anfallspelet ser du möjligheter till avslut genom anpassningar till medspelare eller genom att ta egna löpningar.
Teknik/rörelseförmåga
Efter att ha tränat spelets olika tekniker så kan du ta emot en passning och passa bollen vidare i spelsituationer
Du kan ta emot och passa bollen vidare i spelsituationer.
Du är så "god vän" med bollen och att du hanterar den med stor säkerhet.
Regler
Du kan de grundläggande reglerna i resp. spel med viss säkerhet.
Du kan reglerna med säkerhet
Du är så insatt i reglerna att du kan kommentera /analysera matchsituationer. Regelsituationer kan diskuteras.

Dans & Rörelse till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dans
Du kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken. Du kan till viss del röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Du kan till viss del anpassa rörelserna till syfte och sammanhang
Du kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken. Du kan röra dig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Du kan anpassa rörelserna relativt väl till syfte och sammanhang
Du kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken. Du kan röra dig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Du kan anpassa rörelserna väl till syfte och sammanhang
Rörelse till musik
Eleven deltar och följer ledaren med god taktkänsla och fint utförda rörelser
Eleven leder en mindre grupp med säkerhet och visar prov på god taktkänsla och fint utförda rörelser.
Eleven planerar och komponerar ett kortare program till musik väl anpassat till gruppen och genomför detta med god taktkänsla och fint utförda rörelser.

Idh
IDROTT - BOLLSPEL

BOLLSPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
FOTBOLL
Du deltar aktivt. Du förstår spelets ide och kan och följer spelets grundläggande regler.
Du tränar teknik, att ta emot en passning, att passa bollen vidare, att dribbla och att skjuta.
Du visar prov på god teknik, dvs du är "vän med bollen". Vid spel söker du och tar position så att du är spelbar.
Du anpassar din position på planen efter om med-eller motspelare har bollen. I försvarspel tar du rätt position vid markering av motspelare och i anfallsspelet ser du möjligheter till avslut genom samspel med medspelare eller genom att ta egna löpningar.
Du har ett sådant fotbollskunnande att du blir en poisitiv kraft i gruppen. Du styr spelet genom att fördela bollar och pratar med / uppmuntrar dina medspelare.
VOLLEYBOLL
Du deltar aktivt. Du förstår spelets ide och kan och följer spelets grundläggande regler.
Du tränar grundläggande teknik och kan med viss säkerhet fingerslag, baggerslag samt servar.
Du visar prov på fin teknik. Du använder fingerslaget, baggerslaget samt servar i spelsituationer.
Du visar prov på spelförståelse-rätt uppställning och rätt typ av slag (bagger) vid servemottagning samt rätt position och försök att komma till smash vid bollinnehav.
Du har ett sådant kunnande att du styr spelet. Pratar med och uppmuntar medspelare. Du verkar för att bollen spelas upp för smash vid bollinnehav samt att framlinjespelare blockerar vid försvarsspel.
BASKETBOLL
Du deltar aktivt. Du förstår spelets ide och kan och följer spelets grundläggande regler.
Du tränar grundläggande teknik och kan både passa och ta emot olika typer av passningar, dribbla samt skjuta.
Du visar prov på fin teknik och kan använda ditt kunnande i spelsituationer.
Spelförståelse, dvs du tar rätt position i försvarspel samt ställer om till ny position i anfallsspel.
Du har ett sådant kunnande i basketboll att du styr upp spelet. Du pratar med / uppmuntar samt passar och fördelar bollar till dina medspelare.
HANDBOLL
Du deltar aktivt. Du förstår spelets ide och kan och följer spelets grundläggande regler.
Du tränar grundläggande teknik, dvs du kan både ta emot en passning samt passa bollen vidare.
Du visar prov på fin teknik och kan använda ditt kunnande i spelsituationer.
Spelförståelse, dvs du tar rätt position i försvarsspel samt ställer om till ny position i anfallsspel.
Du har ett sådant kunnande i handboll att du styr upp spelet. Du uppmuntrar dina medspelare samt hjälper dom att hitta sina positioner samt fördelar passningar inom laget.
INNEBANDY
Du deltar aktivt. Du förstår spelets ide och kan och följer spelets grund läggande regler.
Du vet hur man håller klubban, dvs om du är vänster eller högerskytt samt tränar grund läggande teknik. Du kan ta emot en passning och passa bollen vidare samt att skjuta.
Du visar prov på god teknik, dvs du är "vän med klubba och boll". Vid spel söker du och tar position så att du är spelbar.
Du anpassar din position på planen efter om med-eller motspelare har bollen. I försvarspel tar du rätt position vid markering av motspelare och i anfallsspelet ser du möjligheter till avslut genom samspel med medspelare eller genom att ta egna initiativ.
Du har ett sådant kunnande att du blir en poisitiv kraft i gruppen. Du styr spelet genom att fördela bollar och pratar med / uppmuntrar dina medspelare
NÄTBOLLSPEL (badminton, pingis, softtennis)
Du deltar aktivt. Du förstår spelens ide och kan och följer spelens grundläggande regler.
Du vet hur man håller i och använder racketen. Du tränar teknik och klarar av att hålla bollen i spel.
Beroende på var bollen kommer så skiftar du mellan forehand och backhandslag. Du anpassar även typen av slag efter om bollen kommer högt eller lågt.
Du förstår att använda ett snabbt fotarbete. En bra position på planen gör att du kan styra spelet och din motståndare.
Du har ett sådant kunnade i något av dessa nätbollspel att du genomför en egen aktivitet där du instruerar dina kamrater. Du lyssnar på dina kamraters åsikter om aktiviteten.
ÖVRIGA BOLLSPEL (Lacrosse, topsboll, brännboll, softboll)
Du deltar aktivt. Du förstår spelens ide.
Du tillägnar dig spelens regler som du vid spel följer.
Du tränar och visar prov på en god teknik.
Du bidrar genom ditt positiva deltagande till en god stämning i gruppen.
Du söker efter nya "lite udda" spel från andra kulturer som du genomför med dina kamrater.

Idh
IDROTT - KONDITION

KONDITION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skoljoggen (uppgift)
Formulerar utifrån sina egna förutsättningar en rimlig målsättning.
Deltar aktivt i förberedelserna inför Skoljoggen genom olika former av konditonskrävande moment.
Genomför Skoljoggen och analyserar resultatet i förhållande till sin målsättning.
Beep test (uppgift)
Genomför "beep testet" i de olika årskurserna och förstår vad testet mäter.
Visar förståelse för hur testresultatet kan användas. Vad krävs för att kunna jämföra sina resultat från en tidpunkt till en annan?
Visar förståelse för för- och nackdelar med detta test. Vem gynnas resp. missgynnas av ett dyligt test? FInns alternativa testmetoder?
Deltagnade under lektionstid
Eleven har en grundkondition och deltar regelbundet i konditionskrävande aktiviteter.
Eleven visar förståelse för vad kondition är och hur den kan mätas.
Eleven reflekterar över sin kondition och visar förståelse för hur den kan påverkas. Förstår hur konditionen kan förbättras resp. försämras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: