Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Star for life

Skapad 2014-01-17 13:44 i Öjersjö Brunn Partille
Ett arbete för att öka ungdomars självkänsla och att tro på sig själv!
Grundsärskola 6 – 9 Bild Musik Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Förstå att det är viktigt med drömmar/mål som en drivkraft i livet.

Förstå samband mellan det man gör och hur det blir (konsekvenser).

Förstå att det är viktigt att visa och ta emot uppskattning

Att tro på sig själv och tro på sin egna förmåga.

Förstå att positiva tankar skapar positiva känslor och positiva handlingar.

Detta ska vi arbeta med

Skriva och rita sina drömmar/mål för att göra det tydligt. Öva att visa uppskattning och ta emot beröm. 

Göra övningar och ha diskussioner utifrån det framtagna star för life materialet.

Delta i star for life konserter.

Göra en egen film om drömmar/mål och självkänsla. 

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Alla ovanstående mål kommer att bedömas i respektive ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  GrSär lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  GrSär lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  GrSär lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  GrSär lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  1-6
 • Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  1-6
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  IDH  7-9
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-6
 • Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel film, drama, dans och rörelse.
  Mu  7-9
 • Framförande av egen och andras musik.
  Mu  7-9
 • Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer.
  Mu  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
  Bl  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
  Bl  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
  Bl  A 9
 • Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  E 9
 • Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  C 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  A 9
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  C 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  A 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  E 9
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  C 9
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  A 9
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
  Mu  E 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
  Mu  C 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.
  Mu  A 6
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
  Mu  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
  Mu  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
  Mu  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
  Mu  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
  Mu  A 9
 • Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  C 9
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  C 9
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
  NO  A 9
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  C 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  A 6
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  C 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: