👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Världen

Skapad 2014-01-26 12:52 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Ett arbete om världen i år 6, där fokus läggs på hur jordytan formats, jordens naturresurser och levnadsvillkor i världen.
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

- Hur har världens natur- och kulturlanskap formats av människor och natur? Varför har förändringarna skett?

- Vilka konsekvenser har det gett för människor och natur?

- Vad är en naturresurs? Vilka olika naturresurser finns i världen och vad använder vi dem till?

- På vilka platser bosätter människor sig? Varför bosätter de sig just där?

- Vad innebär vattnets kretslopp?

- Hur är vattnet fördelat mellan människor på jorden?

- Vad kan olika typer av kartor berätta om?

- Vilka är de sju världsdelarna och var ligger de?

- Hur kan du bidra till en hållbar utveckling?

- Vad innebär de mänskliga rättigheterna? Hur bidrar de mänskliga rättigheterna till en hållbar utveckling?

- Hur påverkar ett lands styrelseskick hur människorna i landet har det?

 

Ord och begrepp: plattektonik, erosion, vittring, vulkan, jordbävning, världsdel, befolkning, naturlandskap, kulturlanskap, naturresurs, fördelning, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, levnadsvillkor, I-land och u-land

Så här kommer vi att arbeta

Läroboken "Mellan himmel och jord"

Filmer om plattektonik och jordens resurser på SLI.

Diskussioner i storgrupp

Tid för eget tänkande

Fältstudier i närområdet t.ex. användning av vattnet för att jämföra med vad man förbrukar i andra länder

Tips:

Temapaket "Kartor" på NE.se

Undersökningar från "Koll på världen" - Lärarhandledning

Konflikter kring naturresurser i t.ex. Afrika

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

 • Du visar att du kan använda olika typer av kartor, diagram mm för att undersöka världen.
 • Resonera kring hur naturkatastofer (torka, orkaner, vulkanutbrott, jordbävningar mm) påverkar människor i rika och fattiga länder.
 • Du visar att du kan genomföra en undersökning
 • Du ska kunna resonera kring orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
 • Du ska kunna ge förslag på hur människor levnadsvillkor kan förbättras

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6