👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - vt åk 5

Skapad 2014-02-07 08:04 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområden för våren -14.
Grundskola 5 Matematik
Under våren kommer du att lära dig en hel del nya metoder. Du kommer också att få fördjupade kunskaper inom det vi arbetade med under hösten. Vi kommer också att jobba vidare med problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • välja rätt metod för att lösa en problemlösningsuppgift
 • använda matematiska begrepp och lära dig en hel del nya, som prioriteringsregeln, negativa tal, procent, vinkelsumma, gradtal, symmetriaxel mm.
 • använda dig av de nya räknemetoder du kommer att lära dig, såsom prioriteringsregeln, division med minnessiffra, räkna ut en del av ett antal, procenträkning mm.
 • delta i samtal och diskussioner i matte.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda dig av decimaltal
 • skriva om dm och cm till m
 • storleksordna decimaltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera med decimaltal
 • jämföra, använda och växla mellan enheterna l, dl och cl samt kg, hg och g
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimatal
 • räkna ut en del av ett antal, ex 2/3 av 18
 • förstå att 100%=en hel, 50%=en halv och 25%=en fjärdedel
 • kunna avläsa procentsatser i cirkeldiagram
 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • mäta och rita vinklar med gradskiva
 • räkna med vinkelsumman i en triangel
 • förstå om dina svar är rimliga

Jag bedömer dina kunskaper:

 • genom din förmåga att redogöra för dina tankegångar i samtal och diskussioner.
 • din förmåga att skriftligt redogöra för dina tankegångar och metoder.
 • när det gäller sambandet mellan cm, dm och m samt enheterna för vikt och volym
 • att jämföra och storleksordna bråk samt skriva bråk som decimaltal
 • i ditt arbete med procent, att kunna avläsa procentsatser i cirkeldiagram och din förståelse för att 50% är en halv osv.
 • i arbetet med vinklar
 • att förstå om dina svar är rimliga
 • i att redogöra för dina tankegångar när du arbetar med problemlösning.

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner och samtal.
 • Praktiska övningar.
 • Arbeta med skriftliga uppgifter inom området såväl enskilt som i grupp.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6