👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2014-02-13 10:30 i Slöingeskolan Falkenberg
Matte direkt, Safari Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Mattesafari 3b, samt med en hel del praktiskt material. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser. Du kommer att få undervisning om:
       

 • Olika skriftliga subtraktionsstrategier
 • subtraktions algoritmen, med och utan "växling"
 • Bråk ( hur stor en del är av en helhet). 1/2, 1/3, 1/4 osv.
 • Geometri, 2 dimensionella objekt samt 3 dimensionella objekt.
 • sannolikhet
 • statistik
 • Digital tid.

 

      

          

Bedömning - Vad och hur

Vad


                

 • Din kännedom om subtrakrionsstrategier
 • Din förmåga att använda subtraktionsalgoritmen.
 • Din kännedom av dels storlek i förhållande till helhel.
 • Din kunskap kring de 2 och 3 dimensionella objekten.
 • Din kännedom kring breppet sannolikhet.
 • Din förmåga att läsa av olika diagram.
 • Din förmåga att fylla i olika diagram.                                     

Hur

Bedömmningen grundar sig på iaktagelser, diagnoser, mattetest, samtal (enskilt och i grupp). Bedömmningen görs i matrisen. Eleven kommer att få utvärdera sitt arbete samt erhållen kunskap.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Planering Matematik - Ht-2013 åk.3

Lpp matris åk 3 ht.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Taluppfattning
Subtraktionsstrategier.
 • Ma   3
Du känner till och kan använda dej av en strategi.
Du känner till fléra strategier och kan använda dej av en strategi.
Du behärskar flera strategier.
Taluppfattning
Subtraktionsalgoritmen
 • Ma   3
Du känner till subtraktionsalgoritmensalgoritmen
Du kan till större del använda dej av subtraktionsalgoritmen.
Du behärskar subtraktionsalgoritmen.
Geometri
2 dimensionella objekt
 • Ma   3
Du känner till och kan med hjälp ange några objekt /samt delar av dessa.
Du kan i de flesta fall ange några objekt samt delar av dessa
Du kan ange några objekt samt delar av dessa.
Geometri
3 dimensionella objekt.
 • Ma   3
Du känner till och kan med hjälp ange några objekt /samt delar av dessa.
Du kan i de flesta fall ange några objekt samt delar av dessa
Du kan ange några objekt samt delar av dessa.
Sannolikhet
 • Ma   3
Du har kännedom om begreppet sannolikhet.
Du förstår begreppet sannolikhet.
Statistik
Läsa av och fylla i olika diagram.
 • Ma   3
Du kan med hjälp läsa av och fylla i olika diagram.
Du kan läsa av och fylla i olika diagram.