Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2014-02-27 15:41 i Ödmarks skola Halmstad
Ett arbete om vikingatiden och asatron.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Vi ska några veckor fram arbeta med vikingatiden och asatron.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet är du du ska utveckla din kunskap om Sveriges historia, några gestalter och hur de levde och utvecklades. 

Analysförmåga: kunna jämföra olika tidsepoker med varandra samt kunna resonera och fundera över orsaker till händelser.

Metakognitiv förmåga: Reflektera över händelser vi läser om

Kommunikativ förmåga: Redovisa ditt arbete för kamrater och din lärare

Procedurförmåga: Känna till hur livet var och förändrades under denna tidsepok och känna till några gestalter och händelser från tiden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma ditt arbete som du ska presentera för dina kamrater, innehåll (fakta) förståelse samt dina jämförelser och kopplingar till vår tid. Jag kommer också att bedöma hur väl du varit med i de gemensamma diskussionerna och aktiviteterna under lektionen.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på film, läsa texter och samtala om tiden. Vi kommer ha både gemensamma genomgångar och gemensamma diskussioner, samt att eleverna kommer till att få göra egna arbeten och fördjupningar.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser

Hi Re
Vikingatiden åk 4

Matris Vikingatiden åk 4

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6   Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhället
Hur de bodde.
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan med viss hjälp redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord utförligt redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Religion
Asatron
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven känner till asatron och kan ge exempel på någon gud.
Eleven känner till asatron, några gudar och deras betydelse. Eleven vet att kristendomen kom till Sverige.
Eleven känner till asatron, gudarna och gudarnas betydelse. Eleven vet hur och när kristendomen kom till Sverige.
Vikingatåg
Handel Plundringar Resor
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan med viss hjälp redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar.
Eleven kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Eleven kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Samhällets förändringar
Orsaker och konsekvenser av samhällets förändring från vikingatid tills nutid.
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag. Eleven kan också förklara varför det har förändrats.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag. Eleven kan också förklara varför det har förändrats och ge exempel på vad det har lett till.
Samband mellan tidsåldrar
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan se något samband mellan ett par tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar och föra ett resonemang kring det.
Spår från vikingatiden
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan ge exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge flera exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: