Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi arbetar med Språkinlärning

Skapad 2014-03-09 18:39 i 0 Förskolan Lindåsen Trollhättan
På förskolan Lindåsen jobbar vi med språket utifrån förskolans läroplan. Vi leker fram språket på ett lustfyllt sätt med hjälp av rim, ramsor, sagor och sånger. Vi lär oss lyssna på varandra och lär oss berätta och dramatisera. Vi blir bättre på att kommunicera med varandra och på så sätt förstå varandra lite bättre.
Förskola
Språket är det viktigaste redskapet i kommunikation och samarbete i all social samvaro med andra.

Vi leker och testar oss fram till ett mera nyanserat språk.

Vi lär tillsammans och vi lär av varandra.

Frågor vi ställer är:

Var är vi?

Vart ska vi?

Hur gör vi?

Hur blev det?

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

  Det talade språket

Vår strävan är att skapa en miljö där språktillägnande kan ske. Detta kan vi göra genom att

 • fylla våra rutinsituationer och aktiviteter med mängder av språk
 • höja språknivån och prata mer avancerat med barnen

Ett rikt, nyanserat och allsidigt språkbruk är språkutvecklande. Genom att höja språknivån och prata mer avancerat med barnen kan vi stimulera språkutvecklingen.

 • barnen måste både få tala och lyssna
 • vi måste se till att alla får talutrymme

Smågrupps-situationer skapar lugn och ro och mer talutrymme för varje barn

 • sjunga kända barnvisor med bra rörelser till
 • läsa mycket för barnen

Böcker är viktiga. När vi läser samtalar vi om innehållet och bilderna.

 • leka med ord bl a i rim och ramsor

 

Skriftspråket

För att skapa förutsättningar för vidare utveckling och lärande när det gäller skriftspråket kan vi

 • samtala om barnens bokstäver så att de känner igen och kan benämna sitt förnamns begynnelsebokstav
 • i skapande verksamhet låta barnen få tillverka sin bokstav i trolldeg eller något annat material
 • använda oss av namnbilder i olika sammanhang så att barnen känner igen sin namnbild.

Det egna namnet är för det mesta det ord som barnet först bekantar sig med och försöker avbilda.

 • egen hylla med namn och ramsa med barnets första bokstav
 • jobba med symboler t ex olika vägmärken
 • försöka använda oss av TAKK.  Förstärka språket med hjälp av tecken.

Syftet är framför allt att ha en rolig stund men också att starta intresset för en läs- och skrivutveckling.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Innehåll

- Saga/Fantasi
- Rim och ramsor
- Berätta
- Lyssna
- Dramatisera
- Kommunicera

Planering

Saga/fantasi
Vad är fantasi? Vi läser sagor, hittar på egna berättelser enskilt eller tillsammans och berättar för varandra.
Rim/ramsor/nonsensrim
Vi letar efter ord som rimmar, både verkliga och påhittade. Vi läser böcker med olika ramsor i och läser gamla sagor på rim.
Dramatisera
Kan man göra teater utan att säga något? Vad är pantomim? Vi använder oss av bilder och gör det som bilden föreställer, utan ord? Gissa vad jag gör/är nu?
Lyssna/berätta/kommunicera
I olika samlingsituationer delger vi varandra händelser, läser böcker, lyssnar och återger. Vi tränar på att motivera olika val och uppfattningar.

Vi kommer att prata om språk, vilka olika språk barnen känner till, bokstäver och deras ljud, skriva våra namn och andra ord och/eller bokstäver barnen är bekanta med.

 Då barngruppen ofta tar till sig rytmiska sånger, gärna med rörelser väljer vi att jobba med sådan för att på detta sätt ge barnen möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet. 

Vi uppmärksammar också barnen på hur språket låter och hur vi kan leka med språket.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

* Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att arbeta med rim och ramsor. Efter beprövad erfarenhet vet vi att en mindre grupp gör att möjligheten för lärande ökar.

 När vi använder oss av rim och ramsor ger vi barn kontroll över språket, vilket är en viktig grund för att skapa språklig medvetenhet. Om man dessutom kan skapa roliga och meningsfulla sammanhang, ger man barn positiva känslor och därmed blir språkstimuleringen optimal ( Eriksen Hagvet 2006 )

 

Vi skapar tillfällen för dialog kring både bilder och ramsornas innehåll.

Pedagogerna strävar hela tiden efter att utmana barnen i deras språkliga utveckling.

Det är också viktigt att vi ger möjlighet till samspel som uppmuntrar till kommunikation både mellan barn och pedagog men även mellan barnen.

Vygotskij menar att människor lär i samspel och kommunikation med andra. Han menar att det kommunikativa och sociala samspelet är viktigt för den språkliga utvecklingen.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: