Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 8

Skapad 2014-03-17 14:30 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Språk förändras hela tiden. Många språk kommer från samma språkstam och har sedan växt ut som egna grenar i ett språkträd. Var kommer vårt svenska språk ifrån och hur har det utvecklats? Du utvecklar ditt eget språk med kunskap om vårt svenska språk och genom att iaktta hur olika människor använder sitt.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling.


Arbetets innehåll

Vi ska besvara frågor som till exempel:

Var kommer språket ifrån? Vilka språk är släkt med vilka och varför? Vilka språk har påverkat och påverkar svenskan? Vem äger språket? Varför förändras språket?

Arbetssätt

Genomgångar

Värsta språket

Filmer om språkhistoriaVisa din kunskap - Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen görs på ett uppsatsprov.

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Sv SvA
SKRIVA

Mål att uppnå i år 9 - Skriva

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mottagare
Kommunikativ kvalitet
Läsaren kan förstå innehållet även om det ibland krävs en omläsning.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (ex roa, övertyga, informera)
Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och har inga omotiverade tankeluckor.
Helhetsstruktur och språk
Texten
Textens disposition (ordning) fungerar delvis.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Textens disposition är avancerad och samtidigt tydlig och mycket väl genomtänkt.
Styckena
Styckeindelning förekommer.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Meningarna
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad och är enkelt konstruerade och ganska korta. Satsradning före-kommer, dvs du har bara skiljt dem åt med kommatecken. Meningarna är: - enkelt konstruerade - ganska korta inledda med subjekt
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken. Meningarna är ofta: - enkelt konstruerade - ganska korta inledda med subjekt
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetna.
Uttrycken och orden
Dina uttryck och ord fungerar ibland mindre bra. Du har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord. Ordvalet är inte så varierat och kanske inte alltid passar för textens syfte och mottagare.
Dina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval.
Dina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Texten visar variation i ordval.
Dina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är du nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stavning
Du stavar de flesta ord korrekt. Du gör vissa återkommande stavfel.
Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.
Användning av tecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: