Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, resursfördelning och hållbar utveckling vt16

Skapad 2014-03-18 10:14 i Torpskolan Lerum
Fysik, geografi och samhällskunskap
Grundskola 8 Samhällskunskap Fysik Geografi
...

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Tidsplan:
Ni har vecka 14-16 so-lektionerna+ ev. arbetspass i skolan. För övrigt gäller hemarbete, framförallt från vecka 16 och fram till redovisning.

Redovisning:
 
Arbetet består av två delar:

Del 1 arbetar ni i grupp, 2-3 stycken(läraren bestämmer grupper), muntlig redovisning med stöd av keynote.

Del 2 är enskilt arbete och redovisas skriftligt. Här ska också alla källor ni använt till del 1 och 2 redovisas i en källförteckning. Dessutom ska ni skriva en källkritik där du diskuterar avsändare, syfte, trovärdighet och användbarhet. Du ska ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning:
Både er muntliga redovisning och er skriftliga inlämning kommer att bedömas av Kerstin/Mariette och Anders utifrån den arbetsinstruktion som finns längre ner på sidan. Slutbedömning av arbetet sker i bedömningsmatris.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Arbetsinstruktion

Energikällor

Del 1-redovisas i grupp

Förutsättningar:

Vilken energikälla som just din grupp ska skriva om lottas, en icke förnybar och en förnybar. Ni får fördjupa er i fler källor om ni vill och hinner.

Icke förnybara energikällor: Olja, naturgas, kärnenergi, torv och kol.

Förnybara energikällor: Vattenkraft, biomassa, solenergi, geotermisk energi, vindenergi och vågenergi.

Tips på vad del ett kan innehålla:

 • Hur har energikällan bildats?
 • Var på jorden finns den?
 • En kort historik över användningen historiskt sett.
 • Hur kan energin transporteras dit där den ska användas?
 • Vilka för- och nackdelar har den? Tänk på om den är lätt att utnyttja, om den är billig(kostnader för utveckling, bygge och drift), om den är riskabel för miljön eller användaren?
 • Hur stora reserver finns det? Hur länge räcker den?
 • Kan den användas till annat än som energikälla?
 • Gör en teknisk beskrivning av energikällan.
 • Egna förslag.

Del 2-enskilt arbete

Använd dig av faktainhämtningen i del 1 och dra egna slutsatser. Gör jämförelser av de olika energikällorna som ni jobbat med. Resonera kring vilken/vilka källa/källor vi bör satsa på i framtiden? Motivera?

Funderingar kring energin i framtiden. Ditt arbete ska innhålla argument och resonemang(kom ihåg att använda olika fakta för att underbygga dina argument och resonemang) med utgångspunkt i "Hållbar utveckling" och ska innehålla några (eller alla) av följande olika perspektiv:

 1. dåtid/nutid/framtid,
 2. lokalt/globalt 
 3. individ/samhälle/miljö.  

Till exempel kan ditt arbete innehålla hur miljön påverkas av din energikälla, lokalt och globalt, hur individer påverkas av utvinning av energi(möjligheter till försörjning), ställa individen mot samhällsnytta när det gäller investeringar i vindkraft osv. För- och nackdelar med nuvarande energiförsörjning(produktion) och framtidens energiförsörjning.

Faktorer som påverkar:

 • Ny teknik(forskning och utveckling)
 • Effektiviseringar av befintliga anläggningar
 • Energihushållning
 • Befolkningstillväxt
 • Utvecklingsländernas framtida energibehov
 • Politiska beslut(nationellt, internationellt)
 • Folkomröstningar(kärnenergi 1980)
 • Sysselsättning
 • Välfärd

Källor på nätet

Följande kan vara till hjälp i arbetet.

 • landguiden.se (fråga Anders om inloggning)
 • beta.sli .se
 • Wikipedia
 • SO-rummet
 • UR.se
 • globalis.se
 • olika tidningsartiklar
 • sida.se
 • gapminder.org
 • regeringens hemsida
 • olika energibolag
 • Egna förslag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: