Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-1800-tal v. 7-16

Skapad 2014-03-18 15:13 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med Sverige och Europas historia och vad som är typiskt för Upplysningen, Romantiken och de svenska tidsperioderna Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Historia
...

Innehåll

1. Stormaktstiden och frihetstiden

Arbetsområdet syftar till att ge dig kunskap om tidsperioderna Upplysningen och Romantiken. Men också de de svenska tidsperioderna Frihetstiden och Gustavianska tiden. Varför de kommit att benämnas så, hur människor levde då i jämförelse med idag. Du kommer också lära dig om viktiga personer och händelser som t.ex upptäcktsresor, uppfinningar och hur det har påverkat oss idag.

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att:

° Eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang och sitt historiemedvetande.

° Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

° Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

° Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

4. Arbetssätt

Eleverna kommer att arbeta med historieböcker och uppgifter på internetsidor berör de de olika tidsperioderna och jobba med tillhörande arbetsuppgifter.

Vi ska se filmer om Sveriges historia och träna på att återberätta kunskaper.

 

5. Bedömning

Elever kommer att bedömas i:
Kunskaper om förhållanden och viktiga händelser under tidsperioderna.

Förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Förmåga att jämföra och resonera om människor levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Hur de använder sig av historiska händelser för att förklara hur människan och samhället har utvecklats.

Hur de använder sig av historiska begrepp och förmågan att resonera om likheter och skillnader i framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.  

Matriser

Hi
1700-1800-tal v. 7-12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Befolkningen 1700-tal
Du visar grundläggande kunskaper om hur befolkningen utvecklades i Sverige under 1700-talet och bakomliggande orsaker.
Du visar att du har kunskaper om hur befolkningen utvecklades i Sverige under 1700-talet och kan resonera om bakomliggande orsaker.
Du visar goda kunskaper om hur befolkningen utvecklades i Sverige under 1700-talet och kan föra tydliga resonemang om bakomliggande orsaker.
Kungamakten
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur kungamakten förändrades 1700-1750-talet.
Du kan på ett tydligt sätt förklara hur kungamakten förändrades 1700-1750-talet, samt resonera om orsaker.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur kungamakten förändrades i början av 1700-1750-talet, samt föra tydliga resonemang om orsaker.
Jordbruk och arbete
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad människor jobbade med och hur de levde under 1700-talet. hur nya yrkesgrupper.
Du kan föra ett resonemang om hur människor levde och vilka förändringar som skedde under 1700-talet.
Du föra ett utvecklat och tydligt resonemang om hur människor levde och hur deras liv förändrades under 1700-talet och orsakerna till det.
Upplysningen
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför 1700-talet kallas Upplysningstiden, samt några kända vetenskapsmän och uppfinnare.
Du kan föra ett resonemang om de olika idéer och åsikter som kännetecknar upplysningstiden, samt några kända vetenskapsmän och uppfinnare.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om olika idéer och åsikter som kännetecknar upplysningstiden, samt några kända vetenskapsmän och uppfinnare.
Gustavianska tiden
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad som kännetecknar den Gustavianska tiden
Du kan föra ett resonemang om vad som kännetecknar Gustavianska tiden.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om vad som kännetecknar Gustavianska tiden.
Den politiska utvecklingen
Du kan på ett enkelt sätt förklara den politiska utvecklingen på 1700-talet.
Du kan föra ett resonemang om den politiska utvecklingen på 1700-talet.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om den politiska utvecklingen på 1700-talet
Samhällsutveckling
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur samhället utvecklades och vilken betydelse det fick för människor.
Du kan resonera om hur samhället utvecklades och vilken betydelse det fick för människor.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur samhället utvecklades och vilken betydelse det fick för människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: