Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lund och Skåne

Skapad 2014-03-20 15:39 i Gunnesboskolan Avslutade skolor
Vi lär oss om Lund och Skåne.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi bor i landskapet Skåne. Vad är speciellt för Skåne? Vad finns det här?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Undervisningens innehåll: Vad?

GunnesboVad finns det där? - Företag, kommunikation, mossen, Bostället, Räfs hög ... Var bor barnen? Hur såg det ut förr?

Lund: Vi går en vandring i Lund och tittar på olika byggnader och ställen man bör känna till. Vi lär oss lite om Lunds historia.

Skåne: Vi lär oss kartan över Skåne - städer, sjöar, hav och åsar och vilka landskapen som gränsar till Skåne. Vi läser fakta. Vi besöker några städer - Helsingborg och Malmö. Vi sjunger skånska sånger. Vi lär oss om vad som är typiskt för Skåne.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

 • läsa och skriva faktatexter
 • lyssna på när någon berättar
 • måla och skapa
 • sjunga skånska sånger
 • åka på utflykt
 • titta på film

 

Kunskapskrav för år 3

Bedömning

Efter arbetsområdets slut ska du:

- känna till hur man läser och använder en karta

- kunna namge de största städerna, sjöarna och åsarna i Skåne

- kunna Skånes landskapgrannar, omgivande vatten och ö

- kunna Skånes landskapsblomma, landskapsdjur och landskapsvapen

- kunna nämna några historiska händelser i Skåne

- känna till några skånska seder, traditioner

- kunna läsa och förstå faktatexter och återge dem muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: