Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Kemi Fysik åk 4 vt 2014 - Partikelmodeller, blandningar och lösningar.

Skapad 2014-03-26 21:42 i 0 Åsaka skola Trollhättan
En pedagogisk planering i årskurs 4 om blandningar och lösningar i praktik och teori genom partikelmodeller.
Grundskola 4 Fysik Kemi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. (Detsamma gäller i kemi.)

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)


Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om skillnaden mellan lösning och blandning, surt och basiskt, de tre faserna - fast, flytande och gasform, dessutom kunskap om olika materials brännbarhet
 • du tillägnar dig kunskap om begreppen inom detta område (se nedan), samt några partikelmodeller, teorier och samband 
 • du får förståelse för att all materia finns kvar "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • du ska bli förtrogen med hur man kan separera och skilja ämnen åt
 • du tillgodoser dig kunskap om avdunstning och förståelse för vad som styr den processen
 • du lär dig vad grundämnen är och kan ge exempel på några av dem, dessutom vad som är skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening, samt ämnens tre faser
 • du lär dig om människans påverkan av miljön med kemiska ämnen

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • fast, flytande och gasform. Surt och basiskt. Lösning och blandning. Brännbarhet.
 • materiens uppbyggnad, molekyler, atomer, joner, grundämnen, kemisk förening och reaktion, kretslopp, ph-skala, 
 • miljöns påverkan av kemiska ämnen
 • partikelmodeller

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • föreläsningar och samtal om ämnet
 • se relevanta filmer
 • läsa om och ta reda på fakta via nätet och i läromedel
 • konstruera partikelmodeller
 • dokumentera i bild och text
 • genomföra olika experiment
 • gruppdiskussioner 

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar:

 • din förmåga att beskriva/analysera skillnader och likheter i ämnet 
 • din förmåga att ge exempel på begreppen vi lärt oss (se ovan)
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser i experimenten
 • din fakta- och färdighetskunskap kring materiens uppbyggnad, de tre faserna och miljöpåverkan, några materials egenskaper
 • din förmåga att genomföra och dokumentera enkla experiment
 • din förmåga att resonera kring de kemiska begreppen

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer och dokumentation
 • med samtal / diskussion i dina experiment och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: