Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texter årskurs 7-9

Skapad 2014-04-01 10:12 i Rödsleskolan Oskarshamn
Berättelser (sagor, novell), insändare/ debatt,reportage, krönika, fackuppsats.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under årskurserna 7-9 arbetar men med olika texttyper.

åk 7 sagor,berättelser, novell, deckare, referat, krönika och en enkel fackuppsats

åk 8 novell, berättelse, deckare, tidningstexter såsom notis insändare/debatt, krönika

Här arbetar vi också med plansch teknik

åk 9 liknande åk 8, men med krav på en högre nivå.

Innehåll

Syfte.

Målet med undervisningen är att du ska känna till…
Strategier för att skriva texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar med språkets struktur, stavningsregler, skiljetecken och ordförståelse. 

Tolkade och konkretiserade mål.

Du ska kunna skriva olika texter efter instruktioner.  
Du ska kunna använda dig av skiljetecken, styckindelning och av de strategier som du har övat på.

Bedömning: Detta kommer att betygsättas.

Hur du gör dispositionen i din text.
Hur varierat och beskrivande ditt språk är.
Hur du utvecklar din text så att den blir tydligare och mer uttrycksfull.

Att texten följer normerna för textsorten.

 

Undervisning: Så här ska vi lära oss.

Vi går igenom hur olika texter är uppbyggda.Vi förbereder, genom arbetar med och färdigställer olika texter. Beskriver bilder med miljöbeskrivningar,och skriver text till bildserier.Vi arbetar med grammatik, ordkunskap och skrivregler.

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 7-9

På en årskursanpassad nivå läsa med flyt.
Kan med stöd läsa olika texter.
Kan läsa olika slags texter med flyt och på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika slags texters särdrag.
Kan läsa olika slags texter med gott flyt och på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Kan läsa olika slags texter med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där”-frågor.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Läsa och analysera skönlitteratur anpassad för årskursen.
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till -egna erfarenheter, -livsfrågor, -omvärldsfrågor och -kopplingar till upphovsman. Drar till viss del underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till -egna erfarenheter, -livsfrågor, -omvärldsfrågor och -kopplingar till upphovsman. Drar relativt väl underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till -egna erfarenheter, -livsfrågor, -omvärldsfrågor och -kopplingen till upphovsman. Drar väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen:
-berättande -sakprosa
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Tala på en årskursanpassad nivå:
-samtala -diskutera -argumentera
Behöver stöd för att samtala och diskutera, argumentera.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument.
Tala på en årskursanpassad nivå:
-muntlig redogörelse
Genomför enkla redogörelser med stöd.
Förbereder och genomför enkla redogörelser anpassade till mottagaren.
Förbereder och genomför redogörelser anpassat till mottagaren.
Förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Söka, sammanställa och värdera information på en årskursanpassad nivå.
Behöver stöd för att söka, använda och sammanställa information.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Urskilja språkliga strukturer.
Kan med stöd resonera om svenska språket.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: