Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet

Skapad 2014-04-07 12:04 i Söderskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med arbetslivet, där vi kommer diskutera frågor kring bland annat utbildning, jämställdhet och arbetslivets historia i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Arbetsmarknaden är den plats där arbetsgivare och arbetstagare möts, för att erbjuda anställning och arbetskraft. Det är också den plats där människan spenderar större delen av sitt vuxna liv. Vad krävs av dig för att ta dig in på arbetsmarknaden? Vad har du för rättigheter som arbetstagare och vem kan hjälpa dig med dessa? Hur har arbetsmarknaden i Sverige utvecklats under de senaste hundra åren? Detta är några av de frågor som vi kommer diskutera under detta arbetsområde. Du kommer även att få lära dig skriva ett CV och personligt brev.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur man som individ kan påverka sin arbetssituation samt hur samhället påverkar och påverkas av detta
 • analysera och uttrycka olika ståndpunkter kring aktuella samhällsfrågor, så som utbildning, jämställdhet, arbetslöshet och fackföreningar samt fundera kring dessa frågor ur olika perspektiv
 • uttrycka dig i skrift
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • skriva en text där du följer språkliga normer

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att använda dig av begrepp kopplade till ämnesområdet
 • din förmåga att resonera kring frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, utbildning och fackföreningar, hur individen kan påverka sin egen situation och hur detta påverkar och påverkas av samhället
 • din förmåga att diskutera aktuella frågeställningar utifrån olika perspektiv och scenarier samt underbygga dina argument med fakta. 
 • din förmåga att skriva en text utifrån ett speciellt syfte, i detta fall ett CV och personligt brev

Hur ska detta bedömas?

 • aktivt deltagande på lektionerna, i genomgångar och diskussioner
 • framföra dina åsikter och ståndpunkter kring ett specifikt ämne i en avslutande gruppdiskussion
 • genom att du skriver ett CV och personligt brev

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner kring arbetslivets historia och utveckling, utbildning, jämställdhet, arbetslöshet och fackföreningar
 • arbete med frågeställningar och förberedelser inför gruppdiskussioner
 • avslutande gruppdiskussioner kring ett av ovanstående områden
 • genomgång hur man skriver CV och personligt brev, samt feedback under skrivprocessen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: