Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen

Skapad 2014-04-22 16:34 i Strandskolan Tyresö
Vi kommer att arbeta ämnesintegrerat med barnet i fokus. Vad innebär FN:s barnkonvention? Hur lever barn i andra länder? Vilka olika förutsättningar har olika barn?
Grundskola 4 Svenska Geografi Samhällskunskap
I SO och svenska ska vi läsa om barns olika levnadsvillkor i världen. Vi kommer genom film, läroböcker, hemsidor och diskussioner fördjupa våra kunskaper om hur det kan vara att leva i olika länder och hur olika hjälporganisationer kan förbättra villkoren för människor.

Innehåll

1. Barn i världen

Vi kommer att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat med barnet i fokus. Vad innebär FN:s barnkonvention? Hur lever barn i andra länder? Vilka olika förutsättningar har olika barn? 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

I SO-undervisningen kommer vi att läsa om FN:s barnkonvention samt se filmer och diskutera barns situation i andra länder. Vi kommer även titta på olika organisationers arbete för att hjälpa och stötta fattiga och utsatta barn. Utöver fattigdomsperspektivet belyser vi barn med goda ekonomiska förutsättningar genom att läsa och skriva om barn från olika delar av världen. Inom ämnet svenska tränar vi på att skriva ett faktablad om en hjälporganisation. Under Öppet Hus kommer föräldrar och syskon få ta del av faktabladen samt se en utställning om "Barn i världen".

5. Bedömning

Eleverna bedöms såväl efter diskussioner som efter sina skriftliga arbeten om ett barn i världen samt sitt faktablad om en organisation. 

6. Kunskapskrav

Vi visar vilka kunskapskrav vi arbetar mot, men bedömer inte eleverna i progression.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: