Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Matematik åk 4 VT 16

Skapad 2014-06-03 14:45 i Knutsbo skola Ludvika
Panering i matematik med utgångsunkt i Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik

Under våren kommer grunden i vårt matematikarbete vara de områden som tas upp i Matteborgen 4B.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du :
* utvecklar kunskaper om ämnet matematik och dess användning i vardagen
* utvecklar din förmåga att välja  och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
* ökar tilltron till din egen förmåga att använda matematik
* utvecklar din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
* blir säkrare på att föra och följa matematiska resonemang
* får öva upp din förmåga att använda matematikens uttrycksformer när du samtalar om, argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att starta varje kapitel/arbetsområde med att göra diagnosen. Detta för att ringa in vad du kan och inte kan inom området. Utifrån dina kunskaper kommer pedagogen lägga upp ditt arbete i boken. Framåt slutet på kapitlet/arbetsområdet kommer du att göra diagnosen igen och på så vis synliggörs din kunskapsutveckling.
Vi diskuterar huvudräkningsstrategier och du får öva upp din snabbhet med hjälp av stenciler, snottror, mattekort och på datorn.
Arbetsformer:
* gemensamma genomgångar och diskussioner
* enskilt arbete i matteborgen 4B
* arbete tillsammans med en klasskamrat utifrån uppgifter i boken eller andra uppgifter
* praktiska övningar och spel i mindre grupper
* problemlösning både enskilt och i grupp, träna problemlösningsstrategier tillsammans utifrån Vägvisarens tips.

När vi pratar matematik försöker vi vänja oss vid att använda rätt begrepp och matteord.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Vad som kommer att bedömas:

Under terminens gång kommer pedagogen bedöma:
* hur aktiv du är och vad du säger och gör när vi pratar matte och räknar tillsammans
* hur det går för dig när du räknar i boken, gör praktiska uppgifter och samarbetar med andra
* hur det går för dig på diagnoser och huvudräkningsstenciler
Efter varje kapitel/arbetsområde kommer du själv bedöma, i en utvärdering, vad du kan och hur säker du känner dig.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Hur du får visa vad du kan:

* genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och problemlösningar.
* genom att följa din planering och visa i räknehäften och läxor att du kan redovisa hur du har tänkt
* genom att göra diagnoser och stenciler

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: