Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Svenska ht -14

Skapad 2014-06-12 14:18 i 0 Hållänget Örnsköldsvik
Grundskola 4 – 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Förmågor (del 1 och 2 ur läroplanen samt ämnets syfte)

Här nedanför finns det kopplingar till de mer långsiktiga och övergripande målen som står i läroplanen och kursplanen för ämnet svenska. De visar på hur eleverna ska kunna använda sig av sitt språk.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur vi ska arbeta och vad vi ska träna på för att nå målen. (elevmedverkan)

Under höstterminen kommer vi i huvudsak att arbeta med att skriva fakta texter samt använda oss av den texten för att göra en digital redovisning. Vi kommer även att skriva serier där ord och bild ska höra ihop och sagor. I det arbetet tränar vi även på högläsning. Förutom detta skriver vi olika texter som hör till andra ämnen så som tex samhällskunskapen (argumentation) och hemkunskap (recept).  När vi skriver arbetar eleverna med tankekartor för att få struktur på det de ska skriva samt efterarbete av olika slag t.ex. kamratbedömning.

Vi kommer också fortsätta titta på svenska språkets uppbyggnd och struktur. Det gör vi i samband med att vi skriver men även vid specifika lektioner. (stavning och gramatik)

När det gäller läsningen så fortsätter vi och utvecklar arbetet med att träna oss i olika lässtrategier. Det gör vi genom att använda oss av Läsförståelseboken samt olika övningar i samband med läsning under lektionerna.  Även denna termin kommer eleverna att ha en läsläxa. 

När det gäller retoriken (konsten att tala) kommer vi öva oss i argumentation. Det gör vi när vi arbetar med  politiska val. 

Lektionernas utseenden varierar och vissa delar kommer eleverna vara med och planera upp/ ge förslag till hur vi ska arbeta för att nå målen. Under lektionerna blandas lärarledd (jag pratar) undervisning med mer elevaktiv arbetssätt så som diskussioner, skrivande och läsande. Vi arbetar formativt vilket betyder att eleverna ska veta vad de kan och hur vi/de ska kunna utvecklas vidare. Eleverna och jag utvärderar och ger feedback för att vi ska nå så långt som möjligt.  

Kunskapskrav / Bedömning

I slutet av denna termin kommer eleverna få sitt första betyg. det är av stor vikt att de känner att det viktigaste är att de har försökt och gjort sitt bästa. Det innebär att vi denna termin kommer att arbeta mer med självbedömning och tydlig struktur för var vi är och var vi vill nå. Ibland kan det ta sig form av en matris och ibland formas strukturen tillsammans med eleverna.

Som lärare tittar jag dessutom på:

arbetet under lektionerna

inlämnade uppgifter

eventuella prov

 

Här nedan kan ni se vad som krävs i ämnet för att nå det lägsta godkända betyget E. La med det som ett stöd för er att läsa.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: