👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2014-08-12 10:51 i Prästslättsskolan Karlshamn
Temat berör innehållsområden både i Fysik och Teknik. I temat läggs stor vikt vid ett naturvetenskapligt arbetssätt. För att elevernas arbeten ska utvecklas vetenskapligt betonas vikten av noggrann dokumentation. Stor vikt läggs också vid att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina egna tankar, höra andras tankar, jämföra och värdera för att enas om något och kunna dra en slutsats. Utgångsfrågorna för arbetet är vad är elektricitet? och Hur får vi elektricitet?
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag?

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.

Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva.

Vi kommer att diskutera hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Innehåll

Målet är att du ska

... lära dig om elektriska kretsar.
...lära dig begrepp som man använder inom området.
...utveckla din förmåga att genomföra undersökningar, ställa hypotes och dra slutsats samt hantera materialet vi använder på ett säkert sätt.
....utveckla förmågan att dokumentera ditt arbete.
...utveckla förmågan att samtala och diskutera frågor inom ämnet.
...utveckla förmågan att resonera om dina undersökningar och komma med förslag på hur man kan förbättra undersökningen.
...lära dig något om olika energikällor och hur de påverkar miljön och hur man kan spara energi i hemmet.


Undervisning
Du kommer att...

titta på film om elektricitet
diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
läsa om hur det gick till när man uppfann glödlampan.
undersöka hur man får en lampa att lysa.
undersöka vilka ämnen som leder ström.
koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.
få ställa hypoteser genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
få träna på att använda begrepp inom området. T.ex sluten och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

Vi läser och diskuterar om olika energikällors för och nackdelar.Jag kommer att bedöma...

dina kunskaper om elektriska kretsar.

hur du använder begrepp som är relevanta för arbetsområdet.

hur du genomför dina undersökningar och hur du hanterar utrustningen.

hur du  dokumenterar dina undersökningar i text och bild.

hur du deltar i diskussioner  ställer frågor, framför och bemöter åsikter.

om du kan ge exempel på energikällor och för och nackdelar med dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Fysik åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper
Förmåga att använda naturvetenskapliga fakta för att granska information, ta ställning och kommunicera.
Eleven ställer sällan frågor. Med stöd kan eleven använda fakta i diskussioner men svarar mest på enstaka frågor.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet. Eleven kan använda information för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationen och källornas användbarhet. Eleven kan använda information för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationen och källornas användbarhet. Eleven kan använda information för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Beskriva och förklara
Förmåga att använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband och slutsatser eller resultat.
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med en viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp.
Göra undersökningar och dokumentera
Förmåga att undersöka och dokumentera med hjälp av fältstudier och laborationer utifrån givna planeringar.
Eleven visar ännu inte förmåga att genomföra en undersökning och göra en enkel dokumentation.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett fungerande sätt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett fungerande och effektivt sätt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.