Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning 6A och 6B

Skapad 2014-08-12 16:27 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Förankring i läroplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretiserade mål

När vi under året har jobbat med problemlösning ska du kunna:
 • Kunna lösa olika problem med hjälp av en eller flera metoder (läsa fakta, rita bild, prova dig fram, leta mönster eller arbeta baklänges).
 • Kunna klart och tydligt redovisa för ditt tänkande både muntligt och skriftligt.
 • Kunna använda matematiska begrepp som förtydligar din process.

 

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt, i par.
 • Självstudier och tillämpningsövningar i bok och på arbetsblad
 • Laborationer
 • Lösa problemlösningsuppgifter.

Bedömning

Ni kommer visa era kunskaper och förmågor....

 • Vid samtal.
 • Vid diagnoser och prov.
 • Vid arbete enskilt och i par.
 • Genom att rita och beskriva med ord hur du tänker, muntligt eller skriftligt.

Matriser

Ma
Problemlösning

E
C
A
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Har **grundläggande** kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i **välkända** sammanhang på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Har **goda** kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i **bekanta** sammanhang på **relativt väl** fungerande sätt.
Har **mycket goda** kunskaper om matematiska begrepp. Använder begreppen i **nya** sammanhang på **väl** fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett **väl** fungerande sätt.
Procedur/ Räkna
Välja och använda lämpligen matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan välja och använda **i huvudsak fungerande** matematiska metoder.
Kan välja och använda **ändamålsenliga** matematiska metoder.
Kan välja och använda **ändamålsenliga och effektiva** metoder.
Problemlösning
Formulera/lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett **väl** fungerande sätt.
Kan välja och använda strategier och metoder med **viss** anpassning till problemets karaktär.
Kan välja och använda strategier och metoder med **förhållandevis god** anpassning till problemets karaktär.
Kan välja och använda strategier och metoder med **god** anpassning till problemet karaktär.
Beskriver tillvägagångssättet på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssättet på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssättet på ett **väl** fungerande sätt.
**Bidrar till** att ge **något** förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ger **något** förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ger **förslag** på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **i huvudsak fungerande** sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett **ändamålsenligt** sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Använder matematiska uttrycksformer med **viss** anpassning till syfte och sammanhang.
Använder matematiska uttrycksformer med **förhållandevis god** anpassning till syfte och sammanhang.
Använder matematiska uttrycksformer med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
(Kommunikation) Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument **som till viss del för resonemangen framåt.**
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt **som för resonemangen framåt.**
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt **som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.**
(Begrepp)
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra **enkla** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra **utvecklande** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra **välutvecklade** resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
(Problemlösning)
För **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För **välutvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: