Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Valet 2014 - "Rösta - en rättighet eller skyldighet?"

Skapad 2014-08-13 10:57 i Ättekullaskolan Helsingborg
Temaarbete kring demokrati, hur Sverige styrs, hur det demokratiska arbetet ser ut i praktiken och hur språket ser ut i olika medier.
Grundskola 7 – 9 Svenska Bild Samhällskunskap Svenska som andraspråk
I september går svenska folket till val. I ett demokratiskt system som vårt är det viktigt att folket vet hur landet styrs, och använder sina möjligheter att påverka. Hur går det till? Hur gör man? Vad gör egentligen våra folkvalda politiker? Hur försöker de övertyga oss om att just de har rätt? Vilken makt har media och hur hur ser språket ut som de använder? Hur används bilder för att påverka oss?

Innehåll

Syfte och planering

Under detta temaarbete i Sv, SvA, SO och Bild (bara de elever som har bild denna termin) kommer du att få utveckla din förmåga att reflektera kring hur det demokratiska systemet fungerar i kommunen, landsting/region och riksdagen, och hur man kan göra för att förändra saker i vår vardag. Dessutom vilka politiska partier som det finns i Sverige, deras koppling till ideologierna och vad dessa partier tycker i olika frågor. Du kommer också att utveckla din förmåga att analysera och tolka olika former av information och propaganda samt hur språket ser ut i olika medier. På bilden kommer du använda dina teoretiska kunskaper från SO:n till att skapa en valaffisch och tolka olika bilder och budskap.

När vi skriver och analyserar olika texter kommer vi att utgå ifrån genrepedagogiken. Främst kommer vi att använda oss av den så kallade faktafamiljen och den argumenterande familjen.

Temaarbetet kommer att avslutas med studiebesök på Rådhuset senare under terminen där vi kommer att få träffa någon lokal politiker.

Förmågor som vi kommer att jobba med är:

- söka och tolka fakta från olika källor

- använda rätt begrepp i rätt sammanhang

- analysera och värdera politiska bilder, texter och tal

- muntliga presentationer och argumentationer

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

SO - undervisning och centralt innehåll

På SO:n kommer ni att få se filmer, läsa texter, tolka bilder, delta i diskussioner samt arbeta på egen hand med fördjupningsuppgifter för att utveckla era kunskaper och förmågor.

Ni kommer också att titta på en flipp,  hemma och i klassrummet. I denna kommer ni att kunna få svar på frågorna 1-5 här nedan. Under lektionerna kommer ni att få hjälp med frågorna 6-10.

 1. Vad är en ideologi?
 2. Vilka fem ideologier finns representerade i den svenska riksdagen?
 3. Beskriv kortfattat de fem olika ideologierna.
 4. Vad är populism?
 5. Vilka partier finns idag representerade svenska riksdagen?
 6. Vad heter partiledarna (språkrören)?
 7. Vad kan du göra om du vill att ett visst parti ska engagera sig för en viss fråga?
 8. Hur fungerar våra demokratiska val?
 9. Vad tycker olika partier i olika frågor?
 10. Vad tycker du?

Bedömningen av era kunskaper och förmågor kommer att göras kontinuerligt under hela temaarbetet, både muntligt och skriftligt. Dessutom kommer vi att ha ett begreppstest och en öppen diskussionsfråga där du själv ska ta ställning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Svenska/Svenska A - undervisning och centralt underhåll

I ämnet svenska tittar vi lite extra på expertord och olika sätt att skriva texter. Här kommer vi tillbaka till genrepedagogiken och jobbar mycket med responsarbete i Google Docs. Ni kommer även att skapa en enkel presentation i Google Presentation/Powtoon/Prezi eller annat presentationsprogram där ni presenterar ert arbete om de olika politiska partierna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

BILD

I bildämnet kommer vi att tolka och analysera bilder och bild med text med olika budskap.Hur säljer man idéer/budskap eller produkter, vad använder man sig av för knep för att locka sin målgrupp? Du tillgodoser dig av relevanta begrepp som t ex logotyp och slogan och kan beskriva vad det är. 

Vi kommer att skapa egna valaffischer. Du gör en egen partilogga, ett partinamn och skapar en slogan som du integrerar med bild/bilder. 

Du presenterar din affisch för klassen eller i din blogg. Du kan då motivera dina val och beskriva dina tankar kring din uppbyggnad av affisch. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser

Sv Sh Bl SvA
Tema Valet 2014 - Samhällskunskap

E
C
A
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sv Sh Bl SvA
Tema Valet 2014 - Svenska/Svenska A

E
C
A
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kunna tillämpa kunskaperna på ett varierat sätt. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang baserat på genrepedagogikens beståndsdelar. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter på ett nyanserat sätt. • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kunna tillämpa kunskaperna på ett mycket varierat sätt. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang baserat på genrepedagogikens beståndsdelar. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter på ett mycket nyanserat sätt. • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Tala, samtala och lyssna
• Att till viss del leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk till viss del, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer
• Att till stor del leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk utifrån genrepedagogiken, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer
Språkbruk
• Språkliga strategier för att försöka minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. • Nya ord i språket, till exempel lånord. • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken. • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar baserat på genrepedagogiken. • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ha kännedom om Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. • Nya ord i språket, till exempel lånord. • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken. • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar baserat på genrepedagogiken. Arbeta självgående med genrepedagogiken. • Berhärska ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ha djupa kunskaper om ords och begrepps nyanser och värdeladdning. • Nya ord i språket, till exempel lånord. • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. Tydlig kommunikation och egen drivkraft. • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken. • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Sv Sh Bl SvA
Tema Valet 2014 - Bild

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kom-municerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Tolka och analysera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfaren¬heter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Presentera
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: