Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3.

Skapad 2014-08-13 11:40 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi arbetar med läsning av olika typer av texter för att träna på lässtrategier och läsförståelse. Dessutom arbetar vi med redovisningar av t ex böcker muntligt och skriftligt Samtidigt får eleverna kunskap om några barnboksförfattare och illustratörer. Vi kommer även att arbetat med att skriva olika texttyper.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
"Läsning är för själen vad motion är för kroppen."

Hela kroppen mår bra om du både läser och rör på dig. Men som med all träning gäller det att träna ofta och på olika sätt för att bli bättre.Så läs, läs, läs...

" När du talar med en björn med mycket liten hjärna, får du inte glömma bort att långa ord kan besvära honom", sagt av Nalle Puh.

Var noga med hur du skriver så att alla kan förstå vad du menar.

Tänk på vad du skriver, hur du skriver och vem som ska läsa det du skriver.

Nu ska du få några goda råd på vägen för att skriva riktigt bra berättelser.

Innehåll

Syfte

Att kunna:

 • Anpassa läsningen till olika typer av texter
 • Öka läshastigheten och läsförståelsen.
 • Göra muntliga och skriftliga bokpresentationer.
 • Uttrycka sig i skrift
 • Skriva olika typer av texter.
 • Berätta/återberätta olika händelser med ett tydligt händelseförlopp.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att skriftligt och muntligt presentera böcker.
 • Din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter.
 • Din förmåga att skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning.
 • Din förmåga att skriva faktatexterna med huvudrubrik och underrubriker.
 • Din förmåga att skriva tydligt, genom att använda en tydlig handstil, använda punkt och frågetecken samt att stava vanliga ord rätt.
 • Din förmåga att kunna åternerätta något du varit med om.
 • Din förmåga att kunna ge och ta kamratbedömning.
 • Din förmåga att bearbeta och förtydliga texter utifrån given respons.
 • Din förmåga att ge och följa en muntlig instruktion.

Du kommer att bedömas genom:

 • Kamrat-och lärarbedömning med hjälp av matriser i samband med muntliga bokredovisningar
 • Skriftliga bokrecensioner
 • Din berättelseskrivning
 • Diskussioner och annat arbete om texter och böcker samt
 • Vid de nationella proven i svenska (svenska A) .

Undervisning och arbetsformer

Du tränar på detta genom att:

 • läsa olika sorters texter.
 • berätta lite om handlingen och vad du tycker om varje läst bok för en klasskamrat. Lyssna på klasskamrater som berättar om sina böcker för dig.
 • skriva och redovisa bokrecension. Ge och ta respons från klasskamraterna i samband med redovisningar av texter och bokpresentationer.
 • läsa gemensamma texter och samtala kring dessa i grupp.
 • läsa regelbundet i skolan och hemma, helst en stund varje dag.
 • arbeta med läsföståelse i samband med fakta- och berättande texter
 • skriva olika sorters texter med texttypiska drag, enskilt och i grupp.
 • få reda på vad som menas med inledning, handling och avslutning i en berättelse.
 • träna på att skriva hela meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • återberätta saker du varit med om och diskutera vardagliga händelser.
 • ge och ta respons på olika arbeten.
 • ge och ta muntlig instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för presentationsteknik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
disposition
Saknar "röd tråd" och hoppar fritt mellan olika saker.
Har en tanke och försöker hålla dig till den.
Har en tydlig "röd tråd" från början till slut
Väljer medvetet ordning så det ena naturligt länkar till det andra.
ögonkontakt
Läser innantill utan att se publiken.
Kommer ihåg att se på pu-bliken ibland.
Har stödord och mycket ögonkontakt.
Läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
röst
Det är svårt för publiken att höra vad som sägs.
Inser att du inte hörs – och gör något åt det!
Talar högt och tydligt.
Utnyttjar röstens dynamik och har rätt andningsteknik.
tempo & ton
Pratar fort/sakta och/eller entonigt.
Läser av publiken och rättar till tempo och tonfall en bit in i presentationen.
Talar i lagom takt med rät-ta betoningar – och pauser!
Varierar tempo och ton för att fängsla publiken.
ordval
"ekar" formuleringar ur en text du inte själv förstår
Använder ord du vet att pu-bliken förstår
Förklarar svåra ord och undviker onödiga mellan-ord (typ, ba, liksom).
Varierar ordvalet och finner hela tiden det exakta ordet
kroppsspråk
Rör dig så att publiken "inte hör" det som sägs.
Står stadig och samlad fast "knäna darrar".
Funderar över gester m m redan vid träning innan.
Använder effektfulla gester m m för att förstärka budskapet.
inledning
Inleder med "Jag har om..."
Fnderar på en inledning som kan fånga publiken.
Har en inledning som får publiken med på noterna.
Bjuder på en smart inledning som ingen glömmer.
avslutning
Efter några sekunder för-står alla att det är slut.
Säger: "Nu är det slut!"
Avrundar så alla förstår att det är en avslutning.
Avslutar med "knorr" som ingen glömmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: