Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och partier år 6

Skapad 2014-08-14 09:16 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Den tredje söndagen i september är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Det skall du få lära dig mer om i det här avsnittet.

Vi skall också läsa om olika styrelseskick, vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle, Sveriges politiska system, riksdag och regering. Vi skall studera var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med arbetsområdet

Målet är att du ska få kunskaper om hur en demokrati fungerar, det svenska valsystemet, politiska partier och vilka möjligheter du har som medborgare att påverka samhället.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta i klassrumsdiskussioner, genomföra skriftliga förhör samt hålla en muntlig presentation inför klassen.

Kursinnehåll

 1. Genomgång av häftet om demokrati och diktatur inkl. instuderingsfrågor och diskussionsfrågor.
 2. Grundkurs val och partier. SOS s. 156-187
 3. Kunskapstest ord och begrepp
 4. Häfte om Riksdagen med arbetsuppgifter
 5. Mediebevakning, se separat uppgift.
 6. Besök i valstugorna, se separat uppgift. Endast år 8 och 9.
 7. Presentationer inför klassen. Endast år 8 och 9

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser

Sh
De fem förmågorna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Du kan beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader/för- och nackdelar.
Begreppsförståelse
Du kan förstå innebörden av olika begrepp och använda dem i olika sammanhang på ett ganska bra sätt.
Metakognitiv förmåga
Du kan tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva...
Kommunikativ förmåga
Du kan diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Informationshantering
Du kan använda olika källor på ett ganska bra/i huvudsak fungerande sätt för att söka information. Du kan skilja mellan fakta och värderingar, samt avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Sh
Val och partier

Rubrik 1

E
C
A
Samhällsstrukturer
Tex hur landets medborgare kan påverka hur landet styrs.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Ord och begrepp
Tex demokrati, diktatur, riksdag, regering
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Diskutera och värdera och göra perspektivbyten (tex ung/gammal, kvinnor/ män)
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Källhantering
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: