Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, höstterminen år 3.

Skapad 2014-08-14 14:11 i Håksbergs skola Ludvika
Grundskola 3 Matematik
Matematik finns överallt runtomkring oss. Vi ska räkna, utforska och upptäcka matematik tillsammans.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer under terminens gång att arbeta med:

 • fingertal
 • addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med tiotalsövergång
 • algoritmer
 • multiplikation och division
 • omkrets
 • mönster och symmetri
 • negativa tal
 • tallinjer
 • likhetstecknets betydelse
 • halvor, tredjedelar och fjärdedelar
 • problemlösning
 • några olika enheter
 • arbeta med laborativa material

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Vad som kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan genom att:
- delta i olika arbetspass
- arbeta med laborativt material
- färdighetsträna i din bok
- göra olika diagnoser

Matriser

Ma
Matematik, höstterminen år 3.

Är på väg...
Har uppnått målet.
Du kan lösa och skapa enkla matteproblem. Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemet.
Du beskriver hur du löser ett matteproblem och du bedömer på ett enkelt sätt om resultatet är rimligt.
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med andra.
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas i mindre bitar.
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska former. Du jämför figurerna och beskriver deras läge.
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken, som t.ex. dubbelt och hälften. Du använder dem i situationer som du känner igen.
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningen.
Du kan använda huvudräkningar med de fyra räknesätten.
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med addition och subtraktion.
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du kan använda vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Du kan på ett enkelt sätt mäta kilometer och mil.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar. Du kan använda bilder, saker, symboler och matteord som hör ihop med det du beskriver.
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Du kan diskutera hur man väljer metoder, räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du kan bedöma om resutaten är rimliga.
Du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du kan ställa frågor och svara på frågor som hör ihop med det du diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: