Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och val ht14 samt bedömningsmatris år 4-6

Skapad 2014-08-14 14:28 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Lpp om demokrati och val i Sverige.
Grundskola 4
Vem bestämmer?

Innehåll

Avsnitt 1

I valtemat kommer vi att ta reda på vem och vilka som bestämmer. Vi utgår från dig själv och diskuterar hur mycket du själv får bestämma och avslutar med vem och vilka som bestämmer och fattar beslut i vårt land. Du kommer att få lära dig vad demokrati är, vad det betyder för dig och andra samt hur demokratiska beslut fattas. Vi ser över hur ett klassråd bör fungera. Du kommer även att få lära dig hur ett val går till i Sverige. Genom olika medier kommer du att få en inblick i de riksdagspartier som finns i Sverige idag och vad de står för.

Du kommer att få läsa information om val, partier, demokrati mm. Du får även information via tidningar, internet och föreläsningar. Du kommer att få argumentera för din åsikt samt genomföra en muntlig presentation. Du ska lära dig att tolka, förstå och rita diagram. Du ska framställa berättande och informativa bilder och göra en analys i form av ett val. 

Efter avslutande tema blir du bedömd i hur väl du kan:

SO Vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Redogöra för hur beslutsattandet fungerar i Sverige. Känna till några politiska partier och kunna jämföra likheter/skillnader mellan dem.

SV  Vara tryggare i din egen åsikt och bekvämare med att prata inför din klass.

MA Tolka och rita diagram.

BL Uttrycka ditt budskap med hjälp av en bild, vara säkrare på metod-och materialval samt analysera andras bilder.

förmågor du utvecklar och använder är:

analysförmåga: att beskriva samband, orsaker och konsekvenser, jämföra och beskriva likheter/skillnader och för- och nackdelar och att se utifrån ett perspektiv.

kommunikativ förmåga: att föra resonemang, delta i samtal och diskussioner, uttrycka och argumentera för en ståndpunkt samt motivera svaret.

begreppsförmåga: att förstå innebörden i och använda ämnesspecifika begrepp som tex. demokrati, diktatur, riksdag, regering

förmåga att hantera information: att veta var informationen finns, välja ut och sortera information samt kritiskt granska och presentera den. 

lektionsplanering:

v34

onsdag: uppstart! Genomgång av temats innehåll, tidsram och vilka förmågor som tränas. Vad bestämmer du, vad bestämmer dina föräldrar, vad bestämmer dina lärare. Diskussion i grupp och i helklass. Diskutera klassråd och val av ordförande och sekreterare inför terminens första klassråd.

torsdag: fortsättning på förra lektionen. Genomgång av begreppet demokrati. Serietidning om val delas ut och läses hemma inför nästa lektion.

v35

lektion1: gå igenom och disklutera tidningen. Handling, valmöjligheter, demokratiska beslut diskuteras.

lektion 2: genomgång av beslutsgången i Sverige: från förslag till lag.

lektion 3: fortsättning från förra lektionen samt presentation av kommande grupparbete, grupper om 5 (egna partier, redovisning i muntlig form samt poster- bild och analys)

v36

lektion 1: gruppindelning, tankekarta, börja forma eget parti

lektion 2: självständigt grupparbete, påbörja poster

lektion 3: slutföra arbetet och träna på kommande redovisning

v37

lektion:1,2,3: redovisning i grupp, diskussioner, respons och frågor

v38

lektion 1: sätta upp posters

lektion 2: enskild röstning på fiktiva partier

lektion 3: sammanfattande diskussion kring temat, kring riksdagsvalet, medier, beslut och begreppet demokrati.

 

 

 

 

 

Bedömning: se matris

Matriser

matris i sh år 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

●uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. ●reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser av och lösningar på olika händelser, problem och fenomen.
Beskriver händelser/företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Göra jämförelser (likheter - skillnader, fördelar - nackdelar, hot - möjligheter)
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar delvis vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar enklare slutsatser av jämförelserna. Underbygger jämförelserna med enstaka fakta.
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna med hjälp användbar fakta. Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller.
KOMMUNICERA
Samtala, diskutera, argumentera och uttrycka en egen ståndpunkt eller åsikt
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor. Behöver stöd för att ställa frågor, framföra och bemöta (svara på) åsikter och argument.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
Deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t.ex. dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.
Redovisa resultat
Kommunicerar dina resultat genom att på ett enkelt sätt berätta vad du kommit fram till. Behöver hjälp med att analysera dina resultat.
Kommunicerar dina resultat och din analys genom att på ett enkelt sätt berätta och förklara vad du kommit fram till.
Kommunicerar dina resultat och din analys genom att tydligt och specifikt berätta och förklara vad du kommit fram till.
Kommunicerar dina resultat och din analys genom att tydligt och specifikt berätta och förklara vad du kommit fram till. Jämföra dina resultat med fakta och resultat från andra områden. För in ytterliggare fakta eller nya perspektiv.
REFLEKTERA OCH VÄRDERA
Reflektera över och värdera resultat, egna och andras åsikter och lösningar
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker åsikter utan någon fakta som grund. Ger exempel på lösning. Resonemangen bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar. Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande. Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösning. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang. Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösning. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang.
HANTERA INFORMATION
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t.ex. förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder inte alltid den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger förklaringar till t.ex. hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar på t.ex. sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Sortera och strukturera
Bearbetar informationen med hjälp av tydliga instruktioner och redogör på ett enkelt sätt. Viss information saknas eller är ostrukturerad vilket gör det svårt att förstå helheten.
Bearbetar informationen och redogör på ett enkelt sätt kopplat till kända sammanhang.
Bearbetar informationen och redogör tydligt med strukturerat och relevant innehåll/fakta.
Bearbetar och redogör strukturerat, sammanhängade och med relevant innehåll/fakta. Sätter det även i relation till andra situationer och sammanhang.
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans - Skilja mellan fakta och värderingar
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar enkla motiveringar genom att t.ex. förklarar hur du tänkt.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar utvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in olika aspekter, tydliggöra din tankegång eller ditt argument.
Är medveten om att det finns olika tolkningar, samt ibland olika syften med budskapet. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar välutvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in flera olika aspekter, tydliggör dina egna och andras tankegångar eller argument.
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/informationen. Underbyggda förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang.. Underbygger resonemanget genom att t.ex. väga in olika aspekter, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor. Drar paralleler även till andra ämnen eller sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder. Använder väl kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: