Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7

Skapad 2014-08-15 13:54 i Axonaskolan Grundskolor
Arbeta med Prime time. Varje vecka jobbar vi med texter, översättning och muntlig färdighet. Vi kommer att jobba fortlöpande med grammatik.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte (Enligt Lgr11)

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll (Enligt Lgr11)

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetssätt

Grundläggande grammatikövningar i häfte och på nätet.

Bildordlistor för djupare fackkunskap inom staden, verktyg, utseende, skolan mm.

Muntliga framställningar.

Skriftliga övningar.

Diskussioner för eleven kända områden.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt vid lektioner, förhör, prov och muntliga framställningar.

Matriser

En
Engelska kunskapskrav åk 7-9

Reception: Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Riskerar att ej nå målen
Förväntas att nå målen
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Riskerar att ej nå målen
Förväntas att nå målen
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Tala
I I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassa språket
I
Eleven formulerar sig muntligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig muntligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket
I
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Anpassa språket
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Språkliga strategier
Eleven kan välja och använda sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Riskerar att ej nå målen
Förväntas att nå målen
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Förmåga att ta ansvar på lektionstid.

Förmåga att ta ansvar på lektioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fokus
Vid genomgångar
Har svårt att vara tyst och lyssna vid genomgångar.
Är tyst vid genomgångar.
Är tyst och lyssnar vid de flesta genomgångar. Frågar vid behov. Antecknar.
Är tyst och lyssnar vid de flesta genom -gångar. Ställer relevanta frågor vid behov. Antecknar.
Fokus
Vid eget arbete
Håller koll på vad som händer runt omkring. Får lite gjort.
Tappar lätt fokus vid arbete på egen hand. Behöver flera påminnelser för att jobba vidare.
Tappar ibland fokus vid arbete på egen hand. Efter en påminnelse blir det fokuserat arbete resten av lektionen.
Arbetar alltid fokuserat på egen hand.
Behov
Av instruktioner
Behöver ofta en egen genomgång för att förstå vad som ska göras.
Behöver ibland en extra instruktion. Behöver ibland stöd att förstå instruktioner i läroboken.
Behöver sällan en extra instruktion. Kan själv läsa och förstå instruktioner i läroboken.
Behöver aldrig en extra instruktion. Kan själv läsa och förstå instruktioner i läroboken.
Noggrannhet
Skriver ofta ofullständiga svar. Fokus ligger på att få uppgifterna gjorda, snarare än att lära sig mer.
Noggrannheten i uppgifter varierar. Gör precis det som behövs, sällan mer. Ibland saknas viktig information.
Är ofta noggrann i uppgifter. Får med allt som frågas efter i uppgifter eller instruktioner.
Är alltid noggrann och gör uppgifter med hög kvalitet; Använder en prydlig handstil, svarar utförligt på frågor, numrerar uppgifter och sätter alltid en rubrik på det som görs.
Noggrannhet
Övningar kontra slutuppgifter
Gör övningar och slutuppgifter.
Arbetar engagerat i slutuppgifter.
Arbetar engagerat i slutuppgifter och i de flesta övningar.
Arbetar med samma engagemang i alla uppgifter.
Aktivitet
Arbetar långsamt utan fokus. Blir sällan klar med uppgifter i tid.
Gör det som behövs, sällan mer. Anser att man är klar. Hinner ofta med det som ska göras.
Är alltid sysselsatt. Om man är klar, frågar man efter meningsfulla uppgifter. Hinner alltid med det som ska göras.
Är alltid sysselsatt. Om man är klar, hittar man själv meningsfulla uppgifter.
Visa hänsyn
Vid eget arbete
Pratar ofta högt och/eller håller på med störande ljud i klassrummet.
Småpratar ofta om andra saker med de som sitter nära. Kan inte stå emot när andra börjar pratar.
Kan prata tyst med grannen.
Kan diskutera arbetet i klassrummet men gör det tyst och diskret.
Att använda engelska
Pratar bara svenska under lektionstid, både med läraren och kamraterna.
Pratar mest svenska på lektionerna, både med läraren och kamraterna.
Talar mest engelska på lektionerna, med läraren och ofta med kamraterna.
Talar konsekvent engelska på lektionerna, både med läraren och kamraterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: