Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan 2016-2017

Skapad 2014-08-15 14:00 i Svejserdalens förskola Mölndals Stad
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

Normer och Värden

Mål:

På regnbågen ska vi arbeta för en god gruppsammanhållning, där varje individ känner sig välkommen, trygg och viktig för gruppen. Vi arbetar med att barnen ska lyssna till varandra och förstå att man kan tycka olika och uppleva situationer olika.

Metod: 
Vi handleder barnen i sociala sammanhang och uppmärksammar barns goda handlingar och individens positiva sidor för både individen och gruppen. Negativa situationer ges lite uppmärksamhet medan positiva situationer lyfts fram och på så vis förstärks. Vi stöttar barnet utifrån varje individs förutsättningar och ser till individens behov för att hen ska vistas i situationer som är hanterbara för hen. Vi handleder barnen i konflikter och missförstånd genom att hjälpa dem att förklara och tolka upplevelsen. I vår tolkning av barnens handlande utgår vi alltid från att barnet har goda intentioner. Vi pedagoger ser oss själva som det främsta verktyget för att uppnå en god gruppdynamik. Vårt förhållningssätt är avgörande för barnens förståelse av sig själv och sin roll i gruppen. Att arbeta med sagan ger förutsättningar för gemensamma upplevelser som vi sedan kan arbeta med för att skapa vi-känsla i gruppen.

Utveckling och lärande

Mål: 
Regnbågen ska erbjuda en verksamhet där utveckling och lärande sker i meningsfulla sammanhang och på ett lek- lust- och glädjefyllt vis. Barnen ska möta en kreativ miljö där de får möjlighet att pröva sig fram och vara nyfikna och utforskande. Klimatet och miljön på Regnbågen ska vara tillåtande för barnen så att de vill och vågar pröva sig fram, vara nyfikna och kreativa. Vi ska erbjuda barnen positiva möten såväl socialt som med nya miljöer och aktiviteter. Verksamheten ska anpassas efter barngruppen och deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Det ska finnas gott om tid och utrymme för lek i vår verksamhet.

Metod: 
Vi möter barnen med nyfikenhet och intresserar oss för varje individ.Pedagogerna är närvarande i barnens lek och olika aktiviteter under dagen. Då har pedagogerna möjlighet att få syn på barnens behov, lärande och utveckling. Barnen får möjlighet att pröva sig fram och uppmuntras till att utmana sig själva. Vi delar in oss i mindre grupper under dagen och använder oss av lek, planerade aktiviteter och vardagssituationer för att barnen ska utveckla empati, självförståelse och lärande. 
Verksamheten planeras och dokumenteras utifrån diskussioner kring barnens utveckling på grupp- och individnivå. Utvärdering sker regelbundet under läsåret. På regnbågen använder vi en levande verksamhetsplan där vi kontinuerligt dokumenterar barnens intressen, reflekterar, förändrar, analyserar, utvärderar verksamheten. 

Barns inflytande

Mål:
På Regnbågen ska vi ha ett stort fokus på det sociala klimatet, för att skapa en miljö där barnen vågar uttrycka sina tankar, idéer, uppfattningar och åsikter samt respektera varandras tankar, idéer, uppfattningar och åsikter. Verksamheten ska ha sin utgångspunkt i barnens intressen, åsikter och behov. 

Metod: 
Vi låter varje barn berätta färdigt och lyssnar med intresse kring det hen vill berätta. Vid samlingar, luncher och liknande ser vi till att ordet fördelas över gruppen och att barnen får möjlighet att styra i samtalet. Barnens ideér och tankar tas också tillvara på i planeringar av samlingar och aktiviteter. Vi skapar en organisation av dagen där det finns valmöjligheter för vad man vill göra, så att varje barn någon gång under dagen kan utgå från sina intressen i sitt val av aktivitet. Barnen har tillgång till olika material för lek och skapande. Vi använder oss av aktivitetskort på morgonen och under senare delen av eftermiddagen där barnen väljer mellan ett färre antal aktiviteter för att skapa lugn och få barnen att fokusera längre stunder på sina valda aktiviteter. De väljer aktiviteter genom att sätta en lapp med sitt namn på vald aktivitet.

Förskola och hem

Mål: 
Vi ska erbjuda en verksamhet som kompletterar hemmet och ger barnen möjlighet att utvecklas rikt och mångsidigt. Vi ska skapa en tillitsfull relation mellan oss pedagoger och föräldrar för att på bästa sätt kunna samverka kring barnens utveckling och lärande. Föräldrarna ska erbjudas möjlighet att ta del av vår verksamhet.

Metod: 
Pedagogerna på Regnbågen informerar föräldrarna kontinuerligt kring vår verksamhet och lyfter i detta samtal såväl övergripande som individuella frågor kring trivsel, utveckling och lärande. Vi vill ha en daglig kommunikation med föräldrarna vid hämtning och lämning. Vi informerar även föräldrarna kring vår verksamhet genom dokumentationer av upplevelser, dessa finns tillgängliga på Unikum och synliga i hallen på Regnbågen. På Unikum kan föräldrar även ta del av vår verksamhetsplan och följa sitt eget barns utveckling och lärande i den enskilda lärloggen. Information av olika slag läggs ut på Regnbågen blogg på Unikum. En gång per år erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal, där vi diskuterar barnens utveckling, lärande och trivsel.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Mål: 
Vi ska kontinuerligt dokumentera barnens positiva utveckling, både individ och gruppnivå och använda denna dokumentation som ett verktyg att analysera barnens lärande. Den analys vi gör ska ligga till grund för vårt vidare arbete på avdelningen.

Metod:

På individnivå noterar vi händelser i vardagen som visar på barnets positiva utveckling. Vi använder oss sedan av den individuella utvecklingsplanen och sammanfattar de händelser samt analyserar dessa för att veta hur vi ska arbeta vidare med barnets utveckling. Den individuella utvecklingsplanen diskuteras i arbetslaget och tas i beaktning när aktiviteter planeras på gruppnivå.

De aktiviteter som planeras på gruppnivå formuleras i vår aktivitetsplanering, där vi beskriver aktiviteten, dess syfte och mål. Vi ser även i denna planering vilka mål i läroplanen aktiviteten erbjuder barnen att öva på. Efter avslutad aktivitet, utvärderas aktiviteten. Utifrån våran verksamhetsplan, aktivitetsplaneringar samt övrig dokumentation av verksamheten på avdelningen görs en utvärdering vid årets slut. 

 

Fokusområden:

Ikt, barn som producenter:

Metod:

Vi kommer låta barnen vara delaktiga i dokumentationen av upplevelser, utforskande och lärande.

Barnen kommer få bekanta sig med enklare programmering.

Vi kommer använda oss av QR-koder för att skapa nyfikenhet och  lust att lära i olika sammanhang ex inför skogsutflykter. 

Vi vill ge barnen nyfikenheten och lusten att producera med hjälp av digitala verktyg istället för att konsumera.

Förskolans Miljöer

Hur vi utformar vår miljö på avdelningen och hur vi presenterar olika material är avgörande för hur barnen tar till sig och använder sig av materialet. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: