Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp-matematik ht-14 år 6

Skapad 2014-08-17 10:15 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Matematik
Matematik handlar om förståelse för talens värde i förhållande till varandra. Det finns ett tydligt system i hur matematiken fungerar och om man letar så hittar man matematik överallt. Matematik har till och med ett eget språk med egna matematik ord. Följ med oss in i matematikens värld.

Innehåll

Övergripande mål

De övergripande målen utgår från de värden och förmågor som behövs för att orientera sig i livet och i skolan. De genomsyrar hela läroplanen och har konkretiserats i mindre delar under kapitel 3 i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Förmågor i matematiken som vi arbetar med under terminen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Vi kommer att beröra följande centrala innehåll när vi arbetar med områdena - tal och räkning, multiplikation och division samt problemlösning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Metod

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med dessa områden under större delen av höstterminen 2014 (ca 14 veckor).

Undervisning och avstämning: Vi kommer ha muntliga genomgångar varje vecka där vi går igenom de olika momenten som berörs under veckan. Små korta filmer som sammanfattar genomgångarna kommer att länkas till bloggen under fliken matematik filmer. På bloggen kommer det också att finnas begrepp inom de olika områdena som är viktiga att känna till, dessa finns under fliken matematiska begrepp. Under vissa av områdena kommer vi att lägga större fokus på praktiska övningar, både i grupp och individuellt.

Varje vecka under hösten kommer vi också på gruppnivå fortsätta att ha gemensamma diskussioner kring olika matematiska problem och metoder för att lösa dessa samt varva detta med veckans algoritmer.
Varje område som vi arbetar med är indelade i olika delkapitel som i sin tur är indelade i 4 olika svårighetsnivåer. Du bestämmer själv eller tillsammans med mig vilka nivåer som skall räknas men man skall räkna minst två nivåer på varje delkapitel. Under områdets gång kommer vi också att arbeta med "tänk och räkna", repetitionsuppgifter, "kan du begreppen" och blandade uppgifter.

Vi kommer att genomföra en diagnos efter området för att se om något behöver repeteras eller om man kan arbeta vidare och fördjupa sig.

Självskattning och bedömning

Vi vill att du reflekterar kring följande frågor (FFF) på lärloggen efter varje område:

 • Detta vill jag framhålla...
 • Detta behöver jag förbättra...
 • Detta skall jag förändra...

Använd dig av vår mall självskattning...

Vi kommer också att använda en formativ bedömning som du skall fylla i innan vi börjar med området för att fyllas i ännu en gång när området avslutas. Denna kommer att fotas och läggas på lärloggen samt sättas in i pärmen.

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven för matematik år 6.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: