Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier, läsförståelse och texttyper år 6

Skapad 2014-08-18 11:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi ska ha ett moment där vi ska läsa kortare skönlitterära texter och jobba med lässtrategier och läsförståelse, läsa och skriva olika texttyper och ha textsamtal.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet med det här momentet är att träna läsflytet genom att läsa och analysera skönlitteratur där vi använder lässtrategierna för att träna läsförståelsen. Vi kommer också jobba med att formulera sig och kommunicera i tal och skrift genom att läsa och skriva olika texttyper och ha textsamtal och kamratrespons. Syftet är också att öva upp språklig struktur och korrekthet.

Centralt innehåll - Vad?

* Vi ska träna lässtrategier för att förstå och tolka texter och deras budskap. 
* Vi ska arbeta med hur man tar emot respons på de texter man skriver. Vi ska skriva, disponera och redigera texter för hand.
* Vi ska arbeta med språkets struktur som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
* Vi ska arbeta med att framföra sina egna tankar och att argumentera i olika samtalssituationer 
* Vi ska skriva texttyper.
* Vi ska arbeta med att förstå texters budskap och syften, språkliga drag och typiska uppbyggnad. 
* Vi ska arbeta med språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord och vi använder ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Undervisningens innehåll - Hur?

Veckoplanering sv 6b

måndag: Läsa, läsförståelse, lässtrategier  

onsdag: Läsa, loggskrivning och textsamtal  

torsdag: Texttyper och språklig korrekthet  

Moment: Texttyper, läsförståelse och textsamtal 

Material: Det osynliga barnet, Zick-zack, skrivböcker 

v.34 Introduktion  

v.35 Det osynliga barnet. Återberättande text 

v.36 Det osynliga barnet. Återberättande text 

v.37 Det osynliga barnet. Instruerande text 

v.38 Det osynliga barnet. Instruerande text 

v.39 Det osynliga barnet. Argumenterande text 

v.40 Det osynliga barnet. Argumenterande text 

v.41 Det osynliga barnet. Argumenterande text 

v.42 Det osynliga barnet. Förklarande text 

v.43 Det osynliga barnet. Förklarande text 

v.44 Höstlov 

v.45 Prov: läsförståelse och texttyper 

v.46 Det osynliga barnet. Beskrivande text 

v.47 Det osynliga barnet. Beskrivande text 

v.48 Det osynliga barnet. Berättande text 

v.49 Det osynliga barnet.  Berättandetext 

v.50 Det osynliga barnet.  Repetera texttyper 

v.51 Det osynliga barnet.  Repetera texttyper

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Matriser

Sv SvA
Betygsmatris svenska år 6

E
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse. Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
C
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
A
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt. Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: