Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9

Skapad 2014-08-18 13:44 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Engelska 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska

Vi kommer att arbeta med att skriva, läsa och lyssna till en mängd olika texter. Vi kommer att arbeta interaktivt över nätet samt ges tillfälle att fördjupa oss i olika ämnen med kopplingar till engelskan.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll - Vad?

Detta är innehållet i elevernas undervisning.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Undervisningens innehåll - Hur?

 • Eleven ingår i klassens muntliga övningar som byggs upp kring olika teman som berör elevernas intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

 • Eleven lyssnar på talad engelska.

 • Undervisningsspråket är engelska vilket gör att eleverna tränas i att förstå instruktioner, både muntliga och skriftliga.

 • Eleven läser och bearbetar olika typer av texter, till exempel skönlitterära texter, tidningsartiklar, faktatexter, internettexter mm. för att sedan kunna använda innehållet för egen produktion och interaktion.

 • Eleven tränar på olika strategier för att ta till sig innehållet i en text så som att lyssna aktivt, anteckna, referera/återberätta innehållet.

 • Eleven tränar sig på att skriva texter på engelska.

Bedömning - Hur har det gått?

Se matris.

Matriser

En
Engelska 7-9

Lyssna och läsa - reception

...Utveckla förmågan att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
F
E
C
A
Lyssna
Du kan med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer när någon talar engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer när någon talar engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer när någon talar engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan med stöd av läraren förstå det viktigaste innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika typer av enkla texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i för årskursen anpassade texter av olika slag.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i för årskursen anpassade texter av olika slag.
Förståelse
Du kan med stöd av läraren visa det du har förstått genom att enkelt berätta om innehållet. Du kan också med stöd av läraren följa tydliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med godtagbart resultat följa tydliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med tillfredsställande resultat följa olika typer av instruktioner.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

...Utveckla förmågan att
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F
E
C
A
Tala
-muntlig framställning
Du kan med stöd av läraren formulera dig enkelt och begripligt. Du svarar på frågor men är inte själv aktiv i samtalet.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och någorlunda sammanhängande. Du kan delta aktivt i samtalet om du har fått tydliga instruktioner.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du deltar aktivt i samtalet.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du för samtalet framåt genom att ställa frågor och uppmuntra de andra i gruppen att vara aktiva.
Skriva
-skriftlig framställning
Du kan med stöd av läraren skriva enkla meningar.
Du kan skriva enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du anpassar din text i någon mån till syfte, mottagare och situation. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan skriva olika typer av texter med ett relativt varierat språk, flyt och ett sammanhängande innehåll. Du anpassar din text till viss mån efter syfte, mottagare och situation. Du diskuterar utförligt och kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfernheter och kunskap.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och ett sammanhängande innehåll som väcker intresse hos läsaren. Du uttrycker dig tydligt och med flyt med en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan utförligt och nyanserat diskutera olika företeelser och kan göra egna välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: