Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i samhällskunskap ht -14

Skapad 2014-08-18 16:32 i 0 Hållänget Örnsköldsvik
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Förmågor (del 1 och 2 ur läroplanen samt ämnets syfte)

Här nedanför finns det kopplingar till de mer långsiktiga och övergripande målen som står i läroplanen och kursplanen för samhällskunskap. De visar på hur eleven ska kunna använda sig av ämnet.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Här nedanför finns det kopplingar till läroplanens centrala innehåll för ämnet. De beskriver vilket innehåll undervisningen ska handla om.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Hur vi ska arbeta och vad vi ska träna på för att nå målen. (elevmedverkan)

I samhällskunskapen ska vi arbeta med demokrati och samhällsfrågor i form av vad som händer i världen. Vi kommer att arbeta på flera olika sätt, i grupp, helklass och enskilt.
Målen vi arbetar mot sitter uppsatta i klassrummet och vi använder oss av dem för att kolla vad vi lär oss och vad vi behöver träna mer på. Eleverna är med och påverkar undervisningen på det sätt att de ger förslag på hur det tycker vi ska lära oss målen. Vi använder oss till stor del av ett material som Sveriges riksdag har gett ut samt en bok jag beställt som heter demokrati.

När det gäller demokratiarbetet så passar det bra i tid med tanke på det kommande valet. Vi kommer att lära oss om de största partierna, partiledarna, hur ett val går till och hur riksdag, regering, kommunfullmäktige och kommun fungerar. Vi kommer även fundera kring demokrati och diktatur samt om hur eleverna påverkar/påverkas av demokratiska beslut både i stora och små sammanhang (t ex i Sverige, i familjen, i skolan).

 

 

Kunskapskrav / Bedömning

När vi jobbat klart med arbetet ska eleverna känna till och kunna förklara vissa ord som hör till arbetsområdet.
Kunna berätta hur ett val går till och veta lite om de största partierna i Sverige.

Kunna argumentera för eller emot en fråga/ett beslut.

Förklara sambandet mellan riksdag och regering, kommunfullmäktigt och kommunstyrelsen.

Kunna berätta om elevnära besluts tas, tex ( i klassen, elevråd/skol if)

Reflekterat och resonerat över olika frågor som rör ämnet.Läraren bedömer samhällskunskapen genom att titta på hur eleven utvecklats

Det gör vi tex genom:

iakttagelser under övningar

arbeten som eleven gör

arbetet under lektionerna

I ämnet finns kunskapskrav i form av betygsstegen A,C och E i årskurs 6. Har kopplat några av de krav som ger det lägsta godkända betyget.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: