Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme Politik och samhällets styre, vecka 34-38 (AL)

Skapad 2014-08-20 13:19 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Området behandlar politik i bred mening, och fokuserar extra på hur styret av det svenska samhället fungerar på olika nivåer.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Området handlar om politik och vad som menas med det. Speciellt intresserar vi oss för hur det svenska samhället styrs på olika nivåer.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att förstå vad politik är. Extra vikt läggs vid demokrati och hur styret av det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. vi ska förstå hur det går till i vår valprocess i Sverige och vara med och rösta i Skolvalet 2014. Dessutom att själv kunna reflektera, ta ställning och argumentera i politiska frågor.

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • Lgr11
    Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  • Sh
    Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • Sh
    Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Sh
    Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet

Vi arbetar med följande centralt innehåll från ämnet samhällskunskap 

Kopplingar till läroplan

  • Sh  7-9
    Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  • Sh  7-9
    Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  • Sh  7-9
    Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  • Sh  7-9
    Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  • Sh  7-9
    Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Arbetsprocess

Arbetsområdet handlar om att att utveckla en förståelse för vad politik är. Speciellt fokus läggs på demokrati och hur styret av det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Viktiga delar av upplägget är att reflektera, ta ställning och argumentera i politiska frågor.

För att uppnå detta kommer vi att arbeta med olika arbetssätt. Det kommer att vara genomgångar, och läsning med olika uppgifter som ni ska lösa. Men även diskussioner både i mindre grupper och i helklass. Speciell vikt läggs vid uppgifter där det gäller att ta ställning och argumentera för en politisk ståndpunkt.

Du följer kursen "Så styrs Sverige" på Smedingeskolans iTunes U-kanal. 

Detta kommer vi att bedöma

Alla kunskaper och färdigheter som visas upp under avsnittets gång bedöms. Detta gäller såväl skriftliga som muntliga prestationer (t.ex. diskussioner, inlämningsuppgifter, skriftligt test, m.m.).

I matrisen nedan framgår vilka olika förmågor och kunskaper som bedöms:

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Politik och samhällets styre

På väg
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Undersöka strukturer i samhället
Du behöver fortsätta träna i att sätta dig in i arbetsområdet och förstå det du lär dig
Eleven visar genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du behöver fortsätta träna i att kunna använda de begrepp du lärt dig
Eleven kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Argumentation och diskussion.
Du behöver fortsätta träna att se samband mellan olika samhällsstrukturer och kunna föra enkla resonemang om hur individer och samhället påverkar varandra
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Du behöver fortsätta träna i att underbygga dina resonemang med faktakunskaper.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du behöver fortsätta träna i att kunna värdera ovh uttrycka dina ståndpunkter i några samhällsfrågor och tar hjälp av enkla resonemang samt till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Du behöver fortsätta träna dina kunskaper om demokratiska värden och processer. Du behöver också träna vidare på att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: