Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Själevadskolan sportfysik åk 9

Skapad 2014-08-20 14:25 i 0 Själevadskolan Örnsköldsvik
I arbetsområdet "sportfysik" behandlar vi mekanik genom att utgå från en sport som man prövat på.
Grundskola 9 Fysik
Genom att arbeta utifrån din egen favoritsport ska du lära dig ett antal fysikaliska begrepp och hur de påverkar oss i vardagslivet. Fysik är inte något som bara finns i skolan.

Innehåll

Syfte

Så här står det i läroplanen:

"Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse."


Du kommer att samtala och diskutera med klasskamrater, lärare, föräldrar, tränare... för att få en förståelse för hur din sport fungerar.
Du kommer även att träna på att lyssna på andras argument/funderingar och föra fram dina egna.

Så här står det i läroplanen:

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll."


Du ska skriva en text där du visar hur du tolkar de begrepp vi behandlar och hur du kopplar dem till din sport.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Nedanstående punkter ur det centrala innehållet i läroplanen kommer vi att beröra.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Innehåll

Sport-fysik, ett arbetsområde i fysik .

Åk 9 ht 2014.

 

Din uppgift är att göra ett eget arbete där du skriver om en sport ut fysikalisk synvinkel.

Välj en sport som du själv utövar eller har prövat på, de är viktigt att din kropp vet hur det fungerar och känns.

Börja med att skriva en inledning där du beskriver lite om sporten du valt. Illustrera med bilder.

Du ska sen beskriva ett antal fysikaliska begrepp genom att använda din sport som exempel.

 

Gör en beskrivning av begreppen nedan genom att ge ett exempel från din sport.

För de punkter där du inte kan hitta exempel direkt från sporten kan du även tänka på resan till och från träningen eller någon annan vardagssituation.

 

Följande begrepp ingår:

 • tyngdkraften/gravitationen, vad är det och hur påverkas den din sport.

 • kraft och motkraft. Vilka krafter är inblandade i din sport och hur är dom riktade. Hur ritar man en kraft?

 • tyngdpunkt och stödyta, ge exempel från din sport.

 • tryck

 • mekanikens gyllene regel (t.ex. hävstång, moment)

 • friktion, hur ökar eller minskar man den i din sport?

 • tröghet, när känns den?

 • fysikaliskt arbete, när gör du ett sådant

 • energi (energiomvandlingar, energiprincipen),

 • effekt

 • vekningsgrad,

 • centrifugalkraft, centripetalkraft

 •  

   

I arbetsområdet ingår också att planera, genomföra och resovisa en laboration med anknytning till din sport och något av begreppen.

Skriv också en sammanfattning med egna tankar där du även reflekterar över din egen arbetsinsats och din lärprocess.

Arbetet ska redovisas i A4-format, handskrivet eller dataskrivet, med en framsida som anknyter till innehållet.
Vi kommer att blanda genomgångar, eget arbete och laborationer. Stor vikt läggs på att du funderar, diskuterar och argumenterar på lektionstid. På så sätt både breddas och fördjupas dina kunskaper.

 

Ditt skriftliga arbete ska innehålla följande:

 1. Beskrivning av den sport du valt. Max 1 sida med minst 2 bilder/illustrationer.

 2. Samtliga begrepp kopplade till din sport.

 3. Din laborationsrapport

 4. Egna tankar/reflektioner.

 

Vi arbetar i skolan vecka 35 – 39, vecka 40 är det PRAO. Sista inlämningsdag är fredag vecka 41.

 

Tänk på att planera ditt arbete så att inte allt är kvar till sista veckan.

 

Arbetssätt

Vi kommer att blanda genomgångar, eget arbete och laborationer. Stor vikt läggs på att du funderar, diskuterar och argumenterar på lektionstid. På så sätt både breddas och fördjupas dina kunskaper.

Bedömningsformer

Du ska lämna in ett arbete, en text som ska visa dina förmågor. Stor vikt läggs också på hur du funderar, diskuterar och argumenterar på lektionstid. 

Matriser

Fy
Själevadskolan sportfysik, åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala, diskutera och argumentera
Kan med viss hjälp föra ett enkelt resonemang kring sin egen sport. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera. Kan formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera. Formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om arbetsområdets begrepp, modeller och teorier och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Kopierad och bearbetad text, I huvudsak begriplig. Försök till slutsats och reflektion.
Eleven har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Använder egna ord och skriver med röd tråd. Sammanfattar arbetet och har gjort försök till analys av felkällor, t.ex vid användandet av formler.
Eleven har goda kunskaper om arbetsområdets begrepp, modeller och teorier och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Visar på komplexa fysikaliska samband. Använder ett naturvetenskapligt språk. Sammanfattar och reflekterar över arbetet Analyserar felkällor och föreslår förbättringar.
Söka och använda information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resone mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Energi
Har viss förståelse för energibegreppet och energins oförstörbarhet och kan till viss del koppla till sin egen sport/vardagslivet. Kopierad och bearbetad text, i huvudsak begriplig. Visar viss förståelse för begreppen. Försök till slutsats och reflektion.
Har god förståelse för energibegreppet och energins oförstörbarhet och kan till viss del koppla till sin egen sport/vardagslivet. Använder egna ord och skriver med röd tråd. Drar relevanta slutsatser, visar på orsaker och konsekvenser, välgrundade egna tankar. Sammanfattar arbetet och har gjort försök till analys av felkällor, t.ex vid användandet av formler.
Har mycket god förståelse för energibegreppet och energins oförstörbarhet och kan på ett djupare sätt koppla till egen sport/vardagslivet. Använder ett naturvetenskapligt språk. Visar stor förståelse för begreppen. Analyserar, kopplar till egna erfarenheter, argumenterar för sitt ställningstagande Sammanfattar och reflekterar över arbetet Analyserar felkällor och föreslår förbättringar.
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med visskoppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta ystematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser medrelativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: