Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - Att föra fram sin åsikt i tal och skrift 9c ht14

Skapad 2014-08-27 10:45 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En fortsättning på åttans retorikkurs med fokus på argumentation i tal och skrift.
Grundskola 9 Svenska
Nu är det dags att fördjupa de kunskaper i retorik som ni inhämtade i Åk 8. Fokus kommer denna gång att ligga på att kunna argumentera för sin sak, både i tal och skrift. Att känna till några retoriska knep kan vara till stor hjälp för att nå ut med sitt budskap och för att undvika att bli lurad eller manipulerad...

Innehåll

Mål

Detta gör vi för att:


- utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

- säkrare i källkritik.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetets innehåll

Det här arbetsområdet handlar om att lära sig hur man formulerar och bemöter argument och för fram sin åsikt på ett övertygande sätt. För att lyckas med det gäller det att anpassa språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare (publik, läsare). En viktig del är att inse språkets betydelse för att utöva inflytande.

Allt framträdande förutsätter research och där kommer källkritiken in som en naturlig del.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt och redovisningsform

Se tidsplanen och svensksiten.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att titta närmre på och bedöma:

 • Hur du deltar i samtal och diskussioner (i klassrummet)
 • Hur du förbereder och genomför ditt argumenterande tal (utifrån en politisk fråga)
 • Hur du kan analysera ett tal (Timbuktus)
 • Hur väl du behärskar att skriva en argumenterande text (manus till debatten i spänningssökarna)
 • Ditt deltagande i debatten kopplat till spänningssökarna. (debatt i blandade grupper)
 • Din förmåga att ge och ta emot respons (under lektionstid)
 • Hur du hanterar källkritik och redovisar din källor. (till den argumenterande texten) 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9
  Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Reflektion

 1. På en ska 1-10 hur tycker du att du vågar vara delaktig i samtal både som lyssnare och talare?

 2. På en ska 1-10 hur tycker du att du vill vara delaktig i samtal både som lyssnare och talare?

 3. På en ska 1-10 hur tycker du att framförde dina åsikter i debatten?

 4. På en ska 1-10 hur tycker du att klarade att hålla ditt tal inför klasskamraterna. 

 5. Vad är du mest nöj med under talet?

 6. Vad är du mest nöjd med under debatten?
 7. Vad är du mest nöjd med under hela arbetsområdet?
 8. Berätta tre saker du känner att du lärt dig under arbetsområdet.

Matriser

Sv
Svenska tala

Kommunikativ kvalitet

Du läser innantill . Du behöver titta på publiken
Du kommer ihåg att se på publiken ibland, men flackar med blicken
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken.
Du engagerar publiken t.ex. genom att få dem att ställa eller besvara frågor
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Du behöver tala starkare och tydligare för att höras
Du inleder starkt och tydligt men tappar styrka efter ett tag
Du talar starkt och tydligt
Du låter engagerad och kan variera styrka efter behov
Du varierar tempo och ton för att fängsla publiken
Du behöver tala lugnare/ med större flyt och variera din röst.
Du har svårlyssnade passager men rättar ibland till tempo och tonfall.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt
Du använder dig av pauser på ett passande sätt
Kroppsspråk
Du behöver ge ett mer engagerat intryck.
Du verkar osäker på hur du ska stå och röra dig.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert
Du ger ett engagerat intryck och kan använda dig av gester samt ändra kroppshållning för att förstärka budskapet
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt

Sammanhang och uppläggning

Du inleder bara med ”Jag har om…”
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserad
Din inledning ger en översikt över föredragets huvudpunkter
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer
Du saknar övertygande argument
Du har några argument som du behöver utveckla mer
Dina argument är välvalda men skulle kunna utvecklas
Dina argument är välvalda och välutvecklade
Dina argument är välvalda och välutvecklade samt presenteras på ett ändamålsenligt sätt
Efter några sekunder förstår alla att det är slut
Du säger ”Nu är det slut!” eller liknande
Du avrundar så alla förstår att det är en avslutning
Din avslutning sammanfattar dessutom innehållet
Du avslutar med en ”knorr” som ingen glömmer
Otydlig, du hoppar mellan olika saker
Du har en röd tråd som du oftast håller dig till
Du har en tydlig röd tråd från början till slut
Ditt föredrag är klart och tydligt strukturerat, och dess olika delar utgör en helhet

Språklig kvalitet

Du använder enkla ord . Upprepningar och utfyllnadsord är vanliga.
Du har med svårare formuleringar
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå
Du använder ord varierat, förklarar svåra och specifika ord i sitt sammanhang
Ditt ordval är nyanserat
Du använder begrepp som du inte helt behärskar
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Du fastnar i t ex ”eehm” och andra utfyllnadsord
Källkritik
Du visar några av de källor du använt
Du visar alla källor du använt
Du försöker att skriva källförteckningen på korrekt sätt
Du skriver källförteckningen på korrekt sätt
Du har med en utvecklad diskussion om trovärdigheten i dina källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: