Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Socialt och emotionellt HT14 - Vad är barnen intresserade av att arbeta med?

Skapad 2014-08-27 15:52 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
"För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull." (Skolverket, 2010, s.14).

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi har valt innehåll utifrån det aktuella fokusområdet socialt och emotionellt kopplat till Lpfö 98/10 och vetenskapliga teorier.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Under detta första undervisningstillfälle i fokusområdet socialt och emotionellt ska vi ge barnen en möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i vad vi kommer att arbeta mer med under det aktuella fokusområdet. 

Vi kommer att presentera vad vi gjort tidigare under samma fokusområde, och i smågrupper samtala kring olika arbetsområden inom socialt och emotionellt

Det som framkommer i samtalen med barnen kommer sedan ligga till grund för kommande planeringar i fokusområdet.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer börja undervisningen med att samlas framför Smart-TV:n för att titta på Unikum på den pedagogiska dokumentationen som gjordes under förra läsåret när vi arbetade med fokusområdet socialt och emotionellt. 

Vi kommer sedan att dela oss i tre mindre grupper där vi tillsammans samtalar kring vad man skulle kunna arbeta med denna termin under detta fokusområdet. Beprövad erfarenhet visar på att undervisningen fungerar bättre om man sitter i mindre grupper. På så sätt kan alla komma till tals och det är lättare att hålla intresset hos barnen vid liv. Man kan även på ett mer lustfyllt sätt anpassa innehållet i det man undervisar om till de barn som är med i den gruppen

Varje grupp kommer att att ha material framme som har med fokusområdet att göra, bland annat:

* En solstråle som ett barn har gjort förra läsåret där de beskriver vad som gör en glad på Nallen

* En Känslodikt som något barn gjort tidigare

* En känsloboll

* En iPad med appen Empatico

Vi samtalar kring vad det är vi har framför oss och vad/hur vi arbetade förra året kring detta fokusområde. Till hjälp att föra samtalet framåt ställer vi pedagoger hjälpande frågor, ex:

 * Vad lärde vi oss?

* Hur lärde vi oss?

* Vad är ni intresserade av och vad skulle ni vilja arbeta med nu?

Under tiden skriver vi ner barnens kommentarer och vad de är intresserade av att arbeta med nu.

Beprövad erfarenhet visar på att när vi introduserar ett nytt fokusområde att det är lättare att fånga barnens intresse och engagemang om man låter dem vara med och ha inflytande över vad undervisningen ska innehålla. Vid ett sådant här tillfälle får vi pedagoger även en liten inblick i vad barnen har för förförståelse inom ämnet.

Mycket av den undervisning vi hade förra läsåret och som vi samatlar kring nu hadlade mycket om känslor och att kunna sätta ord på sina känslor "Förmågan att känna igen, sätta ord på och uttrycka känslor är viktigt. Kan man berätta för andra vad man tänker, känner och hur man vill - eller inte vill- bli behandlad, hävdar man sig på ett positivt sätt och självkänslan ökar". (Beskrivning av Empatico i appstore skrivet av utvecklaren; Empaticus AB).

Empaticus AB (www.empaticus.se) menar även att barn klarar livets motgångar på ett bättre sätt om de lär sig att sätta ord på sina känslor. "Förmågan att känna igen sätta ord på och uttrycka sin att känslor är små steg på vägen mot självkännedom"

På UD:n diskuterar vi och samatalar kring vad som har kommit fram under undervisningstillfället. Detta ligger sedan tillgrund när vi skriver vår grovplanering och vad vår undervisning ska handla om.

 

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: