Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige HT 14

Skapad 2014-08-31 20:02 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Svenska Samhällskunskap
Om ett par veckor är det val i Sverige och om ett par år när du fyllt 18 år är det dags för dig att rösta. Det betyder att du får vara med och välja de personer som bestämmer i samhället. Det betyder också att du kan vara med och påverka hur det ska vara, både där du bor och i hela landet. Men hur går det egentligen till?

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetssätt

 • Vi kommer att se på filmer som handlar om demokrati och hur Sverige styrs på lektionstid. (SO)
 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera vad bla demokrati, diktatur, regering, riksdag mfl är.(SO)
 • Samtal om och övningar på hur man argumenterar, vilka olika sorters argument man kan använda och hur man bemöter motargument.(sv)
 • Diskussion om mottagare, syfte och stilnivåer.(sv)

Utförligare information om uppgiften finns i fronter.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

* Dina kunskaper om demokrati och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.(SO)
* Dina kunskaper om olika begrepp.(SO)
* Din förmåga att föra resonemang kring hur demokrati och samhällsstrukturer fungerar.(SO)

Din del av debatten, hur du samtalar och för fram ditt partis åsikter.(sv)

Viktiga ord

argumentation

argument

motargument

tes

ethos

pathos

logos

Tid

Fram till och med en vecka efter valet 14 september

Matriser

Sv Sh
ht 2014 Valdebatt och presentation av ett parti

E
C
A
Debatt - svenska
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskaper-SO
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och demokratiska värden.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och demokratiska värden.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och demokratiska värden.
Resonemang-SO
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter och kan beskriva enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter och kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter och kan beskriva komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: