Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Solen - v 36 & 37

Skapad 2014-08-31 20:45 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Planering undervisning - Känslor Glad & Ledsen

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga på Solen, både som individer och som grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Vi utgår från vårt lärandeobjekt som är att förstärka tryggheten i gruppen. För att barnen ska kunna känna sig trygga som grupp är det viktigt att först känna sig trygga som individer. Att kunna hantera sina känslor är en viktig faktor för att fungera i en grupp. Vi vill öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Barngruppen har tidigare visat empati för de olika sagofigurerna och därför tar vi Sagotemat som grund för våra lärande aktiviteter under fokusområdet Socialt & Emotionellt. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

 • Genom gestaltningar av olika sagor ska barnen få möjligheter att erfara situationer som knyter an till fokusområdet, som till exempel konflikter eller hur man kan göra en kompis glad. 
 • Läsningar av utvalda böcker kring känslor, värdegrund, osv. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Undervisnings 1: vem är jag? Barnen kommer att göra sina självporträtt.

Bitis (kaninen), Snick (ekorren) och Snack (igelkotten) är sagofigurerna som representerar detta fokusområdet. För att kunna väcka barnens intresse, kommer dessa sagofigurer under undervisningen. Pedagogen spelar up med karaktärerna (handdockor) olika situationer med känslorna glad och ledsen. Sagofigurerna pratar om vad det är för känsla de ser när de tittar i en spegel. Hur ser man ut när man är glad eller ledsen? 

Barngruppen får ett paket med en spegel, iPad, färger, papper och penslar. Därefter ska en och en tillsammans med en pedagog titta i spegel eller iPad och måla sig själv. Hur känner jag mig idag? Hur ser jag på mig idag? Vad gör mig glad eller ledsen?

Undervisningen startar i gruppen och fortsätter sedan individuellt, där varje barn får tid med pedagogen för att titta på sig själv i spegeln, prata om känslor, utseende, osv och sedan  måla sitt självporträtt

Undervisningen 2: Vi lär oss några ord kring känslorna på flera språk.  Bitis har med sig en magisk penna (Penpal) som kan hjälpa oss att prata några ord på andra språk än svenska. Genom detta kan vi uppmärksamma de språk som representerar gruppen men även andra som barnen visar intresse för. 

Undervisningen sker i små grupper, där barnen få turas om med pennan, repeterar orden tillsammans som vi lyssnar på, osv.  När Pape (2000) skriver om Social kompetens i förskolan, säger hon " Låt barnen leka och experimentera med ord och ljud - detta ökar barnens språkliga medvetenhet"(s.110).  Kommunikationen och samspel är viktiga faktorer inom den Sociokulturella perspektiv på lärandet. 

Under perioden vill vi även uppmärksamma, följa och observera  barnens lek.Vi vill arbeta aktivt för att utveckla barnens förmåga att leka och genom detta uppmärksamma att alla känslor är tillåtna inom gruppen. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

Hur planerar vi att arbeta med: Estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, kulturuell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

Inom Estetiska lärprocesser kommer vi att arbeta med självporträtt

Flerspråkighet / Mångkultur - vi lär oss nya ord på andra språk. Vi lär oss orden som: hej, jag, vi, glad, ledsen

Hållbar Utveckling - vi strävar efter ett livslångt lärande... Tillsammans med barnen arbetar vi mycket med att återvinna material bl.a. i skapande aktivitet.

Motorik & Hälsa - Vi använder oss  av musik och aktiviteter inom känslor. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: