Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa, Geografi åk 6

Skapad 2014-09-04 19:09 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi arbetar med Europa efter mål i åk 6.
Grundskola 6 Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Mål för undervisningsområdet

 

Jorden förändras sid 8-15

 Mål:

 • Veta hur det gick till när land och hav bildades
 • Veta vad vulkan, kontinent, vittring, erosion och Pangea betyder/är
 • Veta vad som händer när plattorna rör på sig
 • Veta hur naturkrafterna påverkar naturen
 • Veta hur människan bidrar till erosion och vad det kan få för betydelse.

 

 

 

Europa i världen sid 16-27

Mål:

 • Kunna namnge och placera världsdelarna
 • Kunna namnet på ”vår” kontinent
 • Kunna placera ut minst 10 följande halvöar och öar: Skandinaviska halvön, Kolahalvön, Jylland, Pyreneiska halvön, Apenninska halvön, Balkanhalvön, Brittiska huvudön, Krimhalvön, Irland, Island, Grönland, Sicilien, Sardinien, Korsika, och Cypern.
 • Förstå vad följande ord är/betyder: glaciär, dalgång, dal, flodmynning, delta, meanderbåge, slätt, fåra, stäpp och polder
 • Veta hur klimatet skiljer sig från norra Europa till södra Europa, även något om hur växtlivet skiljer sig
 • Veta hur man kan se om det är gamla eller unga bergskedjor och varför det är så.
 • Kunna sätt ut så många som möjligt av följande bergskedjor: Skanderna, Pyreneerna, Alperna, Karpaterna, Uralbergen, Apenninerna, Kaukasus, Transylvanska alperna och Dinariska alperna.
 • Kunna förklara hur floder bildas och hur floderna används av människan
 • Veta vad en slätt är, hur den skyddas, varför Europas slätter passar bra för jordbruk och hur slätterna kan se ut där det inte odlas.
 • Förstå orsakerna till varför många städer växt fram på just den platsen de ligger.

 

Europas regioner sid 28-31

Mål:

 • Namnge och placera så många länder, hav och sjöar som möjligt.
 • Förstå varför Europa är ett rikt område
 • Kunna berätta om EU

 

 

Östersjöländerna sid 32-39

Mål:

 • Kunna namnge och placera länderna, huvudstäderna, de största öarna, sjöarna, floderna, bergskedjorna samt angränsande vatten.
 • Känna till hur klimatet är och hur naturen ser ut i området
 • Kunna berätta om befolkningstätheten
 • Kunna berätta om näringslivet i området

 

Folkmängden förändras sid 40-41

Mål:

 • Kunna förklara orden befolkningstäthet, migration och flykting.
 • Veta vad som påverkar ett lands folkmängd
 • Veta några orsaker till varför folk flyttar till andra länder

 

 

 

 

Västra Europa sid 42-49

Mål:

 • Kunna namnge och placera länderna, huvudstäderna, de största öarna, sjöarna, floderna, bergskedjorna samt angränsande vatten.
 • Kunna vilka länder som är mest tätbefolkade.
 • Kunna resonera kring orsaker till varför levnadsstandarden är relativt hög i området.
 • Veta hur klimat och natur ser ut i området.
 • Veta vad man använder slätter,, floder och flodvattnet till.
 • Veta hur befolkningen lever samt ländernas huvudnäringar.

 

 

Tidvatten sid 50-51

Mål:

 • Veta hur det fungerar med tidvatten.

 

 

Östra Europa sid 52-59

Mål:

 • Kunna namnge och placera länderna, huvudstäderna, de största öarna, sjöarna, floderna, bergskedjorna samt angränsande vatten.
 • Veta hur det ser ut på Stäppen, Tundran och Taigan.
 • Veta hur natur och klimat ser ut i området.
 • Veta vilka naturtillgångar som finns i området.
 • Kunna fundera över varför befolkningen i området är så ojämnt fördelad.

 

 

 

 

Svarta havet sid 60-61

Mål:

 • Veta vad som menas med brackvattenhav.
 • Kunna berätta om området kring Svarta havet

 

 

 

Centrala Europa sid 62-71

Mål:

 • Kunna namnge och placera länderna, huvudstäderna, de största öarna, sjöarna, floderna, bergskedjorna samt angränsande vatten.
 • Veta hur natur och klimat ser ut i området
 • Veta vilka huvudnäringar de olika länderna i området har.
 • Kunna namnet på de mindre länderna i Europa och något mer om vart och ett av dem.

 

Södra Europa sid 72-79

Mål:

 • Kunna namnge och placera länderna, huvudstäderna, de största öarna, sjöarna, floderna, bergskedjorna samt angränsande vatten.
 • Kunna berätta geografiska fakta om områdets tre halvöar.
 • Kunna berätta om natur och klimat i området.
 • Veta varför de flesta i området bor i städer eller större byar.
 • Veta vad man odlar i området.
 • Veta vilka huvudnäringar det finns i de olika länderna, vilka råvaror som behövs till dessa.
 • Kunna marknadsföra landet för turister.
 • Veta vad de flesta jobbar med inom området och varför detta har ändrats mycket från förr till nu.

 

 

Medelhavet sid 80-81

Mål:

 • Kunna vilka sund och kanaler som leder till och från Medelhavet.
 • Veta varför Medelhavet är saltare än många andra hav.
 • Känna till vilka öar som ligger i Medelhavet och vilka länder dessa hör till.

 

 

Jordens resurser del 1 sid 82-87

Mål:

 • Känna till vilka naturresurser det finns och några råvaror som kommer från respektive naturresurs.
 • Kunna skillnaden på förnybar/ej förnybar naturresurs.
 • Känna till olika skogstyper och kunna ge exempel på några träd från varje skogstyp.
 • Veta vilka olika nyttor vi har av träd.
 • Kunna resonera kring varför det är viktigt att återvinna papper.
 • Förstå att man kan tänka miljömässigt även i valet av vilka trädmaterial man kan använda.

 

Jordens resurser del 2 sid 88-91

Mål:

 • Känna till och kunna använda begrepp som nederbörd, foder, slam, näringsrika, magra, bete, förnybar och jordmån.
 • Känna till användningsområdet för några olika grödor.
 • Kunna resonera kring orättvisan när det gäller matfördelningen runt omkring i världen.

 

 

 

Jordens resurser del 3 sid 92-99

Mål:

 • Förstå vilka orsaker det finns till att en stor del av världens befolkning bor längs kuster
 • Veta hur man kan utvinna salt ur havsvatten
 • Veta vilka naturresurser vi får från berggrunden
 • Förstå varför det är viktigt att återvinna metaller om det är möjligt
 • Kunna beskriva hur man utvinner olja ur berggrunden
 • Veta vad oljan används till
 • Förstå vilka problem användningen av olja kan orsaka samt kunna ge förslag på hur man kan arbeta för att förhindra detta

 

 

Jämlikt och hållbart sid 100-105

Mål:

 • Veta skillnaden på förnybara och icke förnybara naturresurser, samt ge några exempel av varje typ
 • Kunna ge exempel på vad vi kan sluta slösa på för att undvika framtida problem med naturresurser
 • Kunna formulera några tankar på hur vi kan få det mer jämlikt när det gäller tillgången på rent vatten, bostäder, mat, vård omsorg och utbildning.
 • Förstå hur växthuseffekten fungerar och hur vi människor bör göra för att minska den

Undervisning och examination

Så här arbetar vi:
Vi använder oss av Puls geografi Europa. Vi arbetar efter nedbrutna mål inom varje område. Det blir en del skriftliga inlämningsuppgifter samt en del skriftliga prov.

Uppgifter

Matriser

Ge
Geografi Matris åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Analys
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Metod, begrepp, arbetssätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Metod, begrepp, arbetssätt
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Ny aspekt
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Kunskaper
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket godakunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Analys
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: