Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh/Sv: Val och partier 8D2

Skapad 2014-09-07 16:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Sh: demokrati, ideologier, partier, hur Sverige styrs, argumentation, informationssökning och informationsvärdering. Sv: argumentation
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
http://openclipart.org/detail/18925/small-whale-by-lemmling

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretiserade mål

I arbetet med val och partier ska eleven kunna

 • använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt
 • undersöka, värdera och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor med utvecklade resonemang och underbyggda argument
 • växla mellan några perspektiv

Undervisningen

I SO-undervisningen presenteras termer, begrepp och modeller kring begreppet demokrati, ideologier och deras kopplingar till svenska partier och modeller av hur Sverige styrs. Vi tittar också på några aktuella valfrågor.

Eleverna får träna sig i att utveckla sina resonemang. Detta gör de individuellt i små skrivuppgifter, i "bikupediskussioner" med kamrater bredvid sig och i helklassdiskussioner. 

Bedömning

I arbetsområdet med val och partier bedöms förmågorna att

 • Använda begrepp och modeller. Här blir det viktigt att dels kunna använda ord som t ex moderater, riksdag, yttrandefrihet på rätt sätt i rätt sammanhang, men också att kunna koppla partiernas åsikter till rätt ideologi. Bredden av begrepp och precisionen i användandet ligger i fokus i bedömningen.
 • Argumentation. Här blir det viktigt att försöka utveckla sina resonemang och förklaringar med exempel och kopplingar till faktamaterial. Man ska också försöka få fram olika synsätt i en fråga och försöka ta ställning själv.

Matriser

Sv Sh
Sh/Sv: Val och partier åk 8

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Använda begrepp och modeller
(samhällskunskap)
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Argumentation
(samhällskunskap + svenska)
Eleven undersöker, värderar och uttrycker ståndpunkter i samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan några perspektiv.
Eleven undersöker, värderar och uttrycker ståndpunkter i samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan några perspektiv.
Eleven undersöker, värderar och uttrycker ståndpunkter i samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan några perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: